ZHANG, Weiguo

2009. [Research on Several Theoretical Problems in Chinese CISG-related Declarations - in Chinese], Guangzhou: Guangzhou dui wai mao yi xue yuan (3/2009) 65-70