Bibliography of CISG Materials in Vietnamese Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents || Go to Bibliography Homepage

Bibliography of CISG Materials in Vietnamese

Search the Bibliography

CISGVN

2011. Các nuớc với CISG: Buc tranh nhieu màu sac [CISG (1980) Countries: a Colorful Picture - in Vietnamese] CISGVN (Ho Chi Minh City, Viet Nam) 3 November (2011) available online at <http://cisgvn.wordpress.com/2010/11/03>

CISGVN

2011. Doanh nghiệp và chuyên gia Việt Nam với Công uớc Viên [Vietnamese Businesses and the CISG (1980) - in Vietnamese] CISGVN (Ho Chi Minh City, Viet Nam) 1 November 2011 available online at <http://cisgvn.wordpress.com/2010/11/01>

CISGVN

2011. Nhung lợi ích của việc Việt Nam gia nhập CISG [The Benefits of Viet Nam's Accession to the CISG (1980) - in Vietnamese] CISGVN (Ho Chi Minh City, Viet Nam) 1 November 2011 available online at <http://cisgvn.wordpress.com/2010/11/01>

CISGVN

2011. So sánh CISG và Luật Việt Nam [Comparing the CISG (1980) and the Law of Viet Nam - in Vietnamese] CISGVN (Ho Chi Minh City, Viet Nam) 1 November 2011 available online at <http://cisgvn.wordpress.com/2010/11/01>

CISGVN

2011. Thành công của CISG [The Success of the CISG (1980) CISG - in Vietnamese] CISGVN (Ho Chi Minh City, Viet Nam) 1 November 2011 available online at <http://cisgvn.wordpress.com/2010/11/01>

DO, MINH ÁNH

2011. [The Issue of Amending the Concept of International Sale of Goods in the Commercial Law for Acceding to the CISG (1980) - in Vietnamese] Tạp chí Luật học (Viet Nam) vol. 9 (2011) 3-9 available online at <http://luathoc.vnweblogs.com/post/19665/333789>

NGUYEN, Minh Hang / THị Mỹ Loan Đinh.

2010. De xuat Viet Nam gia nhap Cong uoc Vien ve hop dong mua ban hang hoa quoc te [Study on Viet Nam’s accession to CISG (1980) – in Vietnamese], Hanoi, VCCI (2010) 77 p. available online at <http://trungtamwto.vn/vandedacbiet/cong-uoc-vien/de-xuat-viet-nam-gia-nhap-cong-uoc-vien-ve-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc>

NGUYEN, Trung Nam etal.

2010. Viet Nam tham gia Cong Uoc Vien 1980 Ve Hop Dong Mua Ban Hang Hoa Quoc Te (CISG) [Viet Nam’s accession to CISG (1980): benefits and limitations – in Vietnamese] Loi ich va Han che, Hanoi, EP Legal (2010) 25 p. available online at <:http://trungtamwto.vn/vandedacbiet/cong-uoc-vien/vietnam-tham-gia-cong-uoc-vien-1980-ve-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te

VIETNAM

2010. Việt Nam và Công uoc Vien 1980 ve Hop dong mua bán hàng hóa quoc te. "Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quoc te" [Vietnam and the 1980 Vienna Convention on H tangent to close sales of goods. Business News Industrial Policy and International Trade - in Vietnamese] (Hanoi) Special Journal (2010) Vol. 3 art.4 15-26 available online at <http://wtocenter.vn/vien-convention/enterprises-and-international-tradepolicy-newsletter-no-3-no4>

VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

2012. Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế [Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods – in Vietnamese] Hanoi, Vietnam Chamber Of Commerce And Industry (2012) 29 p. available online at <http://trungtamwto.vn/vandedacbiet/cong-uoc-vien/cong-uoc-vien-ve-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te>

VIETNAM - MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

2011. Báo cáo nghiên curu kha nang Viet Nam gia nhap Công uoc Viên 1980 ve Hop dong mua bán hàng hóa quoc te (CISG) [Study on Possible Accession by Viet Nam to the CISG (1980) - in Vietnamese] Hanoi, Ministry of Industry and Trade (2011) 50 p.

VÕ SY MANH, Ths.

2011. Áp dụng Điè̂u 19 Công ước Viên với các giao dịch mua bán hàng hóa quó̂c té̂ có sử dụng điè̂u khoản soạn sã̆n [Application of CISG (1980) Art. 19 to Boilerplate Contracts - in Vietnamese] CISGVN (Ho Chi Minh City, Viet Nam) 9 April 2011 available online at <http://cisgvn.wordpress.com/2011/04/09>

VÕ SY MANH, Ths.

2011. Bàn vè khái niệm vi phạm cơ bản hợp đong theo Công uớc Viên 1980 [Breach of contract under the CISG (1980) - in Vietnamese] CISGVN (Ho Chi Minh City, Viet Nam) 9 April 2011 available online at <http://cisgvn.wordpress.com/2011/04/09>


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents