Bibliography of CISG Materials in Swedish Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents || Go to Bibliography Homepage

Bibliography of CISG Materials in Swedish

Search the Bibliography

ADLERCREUTZ, [Sweden]

1995. Avtalsrätt I [Contract Law I - in Swedish], 10th ed. (1995)

ADLERCREUTZ, [Sweden]

1996. Avtalsrätt II [Contract Law II - in Swedish], 4th ed. (1996)

BERNITZ, Ulf [Sweden]

1993. Standardavtalsrätt [Law of Standard Terms - in Swedish], 6th ed. (1993)

BOGDAN, Michael

1994. Utrikeshandelns civilrattsliga grundproblem [Basic Civil Law Problems in Foreign Trade - in Swedish], Stockholm: Fritzes, 2d ed. (1994) [CISG: Ch. 2, 12-43]

CONFERENCES, CONGRESSES, COLLOQUIA, SEMINARS, SYMPOSIA

2002. En europeisk civilrätt och den nordiska kontraktsrätten [ - in Swedish], Förhandlingarna vid det nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17 augusti 2002, Del 2, 35 et seq.

DOTEVALL, R.

2002. Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtál [The principle of equivalency and adjustment of long term contracts - in Swedish], 87 Svensk Jurist Tidning (2002) 441-457

FRIEHE, Heinz Albert / HUCK, Winfried

2011. Uniform Sales Law (CISG): synopsis of selected texts [electronic resource], 4th ed. Lower Saxony, Germany, s.n, (2011) database presenting side-by-side translation of the CISG (1980) in 10 languages: Chinese, English, French, Russian, Spanish, Dutch, German, Italian, Japanese and Swedish. Also includes a collection of the text in 39 languages, available online at <http://web.law-and-business.de/cisg7/index2.php>

FROMM, Christina / JOHANSSON, Catarina

1998. Avtalstolkning i svenskt och internationellt perspektiv : en jämförande studie [ - in Swedish], Luleå (1998) 47 p.

GODENHIELM, Berndt

1954. Om säljarens bundenhet under ändrade förhållen [On seller's contractual obligations in changed circumstances - in Swedish], Helsinki (1954)

GÖRANSSON, [Sweden]

1988. Kolliderande standardavtal [Colliding standard terms - in Swedish] (1988)

GORTON, Lars

1990. Nationell rätt och internationella köpavtal [Domestic law and international sales contracts - in Swedish], Lund: Studentlitteratur (1990) 126 p. [CISG 58-65; Text in Swedish 79-98; Synopsis ECE-188/CISG 99-121]

GRANBERG, Håkan

1989. Tillämpning av Wienkonventionen 1980 angående internationella köp av lösa saker [ - in Swedish], Stockholm Universitets Juridiska fakulteten (1989) 35 p.

GRÖNFORS, [Sweden]

1989. Avtalslagen [Contract code - in Swedish], 2d ed. (1989)

HAGSTRØM, Viggo [Norway]

1996. [Book Review - in Swedish], Herre, Ersättningar i köprätten [Compensation under the law of sales] (1996), in: 109 Tidsskrift for Rettsvitenskap (1996) 719-743

HAGSTRØM, Viggo [Norway]

2009. Finns det utrymme für en allmn obligastrionsrett i det splittrade regelsystemet? [Is there room for liability in a splintered legal system? - in Swedish], 6 Tidskrift uttiven av Juriska föreningen i Finland, Helsingfors (2009) 794-800

HÅSTAD, T.

2002. En europeisk civilrätt och den nordiska kontraktsrätten [ - in Swedish], Forhandlingarna vid det nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17 augusti 2002, Del 1, Helsinfors (2002) 339 et seq.

HELLNER, Jan [Sweden]

1983-1985. UN-Konventionen om internationella köp och den nordiska köprätten, [The UN-Convention on International Sales and the Nordic Law of Sales - in Swedish], in: 96 Tidsskrift for Rettsvitenskap, Oslo (1983) 449-468; in: Hellner, Julskrift, Stockholm (1985)

HELLNER, Jan [Sweden]

1988-1989. FN- konventionen om internationella köp [UN Conventions on International Sale - in Swedish], in: Hellner/Ramberg ed., Speciell avtalsrätt, Stockholm: Juristförlaget (1981; 1988 update), 303-319 = Hellner ed., Julskrift, Stockholm: Juristförlaget (1989) 33-49

HELLNER, Jan [Sweden]

1989. Kontrollansvaret [The inspection obligation - in Swedish], in: Juhlajulkaisu - Festskrift Curt Olsson 1919-28 Sept. 1989, Helsingfors 1989, 114-136; in: Hellner, Julskrift, Stockholm: Författaren (1989) 114-136; reprinted in: Hellner, Köch och avtal (1992) 125-154

HELLNER, Jan [Sweden]

1990/1991 [Book review - in German], von Caemmerer/Schlechtriem, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht - CISG, in: 2 Juridisk Tidskrift (1990/91) 506-515

HELLNER, Jan [Sweden]

1991. Kontrollansvar och annat skadestandsansvar i den nya köprätten [Control liability and other forms of liability for damages in the new Sales Law - in Swedish], in: Tidsskrift for Rettsvitenskap (Oslo) 104 (1991) 141-179; in: Hellner, Julskrift, Stockholm: Författaren (1991); reprinted in: Hellner, Köch och avtal (1992) 213-251

HELLNER, Jan [Sweden]

1991/1992. [Book Review - in Swedish]. Honnold, Uniform Law for international sales, 2d ed. (1991), in: 3 Juridisk Tidsdkrift (1991/92) 529-531

HELLNER, Jan [Sweden]

1991/1992. [Book Review - in Swedish], Bergem/Rognlien, Kjøpsloven 1988 og FB-konvensjonen (1991), in: 3 Juridisk Tidskrift (1991/92) 155-158; in: Hellner, Julskrift, Stockholm: Författen (1991)

HELLNER, Jan [Sweden]

1992. CISG och den nya Kontraktsrätten, [CISG and the new contract law - in Swedish], in: Tidsskrift for Rettsvitenskap (Oslo) 105 (1992) 1-19; reprinted in: Hellner, Köch och avtal (1992) 253-270

HELLNER, Jan [Sweden]

1992. Köp och avtal [Sales and Contracts - in Swedish], uppsatser 1980 - 1992, Stockholm: Juristforlaget (1992) 281 p. [contains reprints of many of Hellner's earlier articles]

HELLNER, Jan [Sweden]

1993. Kommersiel avtalsrätt [Commercial law - in Swedish], 4th ed. (1993)

HELLNER, Jan [Sweden]

1995. Skadeståndsrätt [Law of damages - in Swedish] (1995)

HELLNER, Jan [Sweden]

1996. Speciell avtalsrätt II:2 [Specific areas of contract law - in Swedish] (1966)

HELLNER, Jan [Sweden]

1996-1997. CISG i den rättsvetenskapliga litteraturen [CISG in legal literature - in Swedish], Juridisk tidskrift: vid Stockholms Universitet (Stockholm 1996-97) 59-76

HELLNER, Jan [Sweden]

1997/1998. Gammal och ny köprätt [Old and new sales law - in Swedish], 2 Juridisk tidskrift: vid Stockholms Universited (1997-1998) 353-365 = Julskrift 1998/från Jan Hellner, Stockholm (1998) 71-83

HELLNER, Jan / RAMBERG, Jan [Sweden]

1989. Internationella Köp [International Sales - in Swedish], in: Hellner/Ramberg ed., Speciell avtalsrätt I/Köprätt, Stockholm: Juristförlaget 1981 (1988 update) 283-302

HERRE, Johnny [Sweden]

1996. Ersättningar i Köpratten: särskilt om skadeståndsberäkning [Damages and other types of compensation in the sale of goods: specific emphasis on the calculation of damages - in Swedish], Handelshögskolan i Stockholm, Rättsvetenskapliga institutionen (skrifter) [Stockholm School of Economics, Faculty of Law (publication)], ISSN 1104-5566, no. 4, Stockholm: Juristförlaget (Doctoral thesis) (May 1996) 762 p. [CISG references listed 723-724]

Reviewed by HAGSTRØM (1997)

HERRE, Johnny [Sweden]

1997. [Book Review - in Swedish], Lookofsky, Understanding the CISG in Scandinavia (1996), in: 110 Tidsskrift for Rettsvitenskap (1997) 540-545

HERRE, Johnny [Sweden]

1997. Utfyllnad av CISG med UNIDROIT och European Principles [Gap filling of the CISG with the UNIDROIT and European Principles - in Swedish], in: Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup and Magnus Aarbakke ed., Ånd og rett: Festskrift til Birger Stuevold Lassen - på 70-årsdagen 19 August 1997, Oslo (1997) 440-450

HJERNER, Lars A.E. [Sweden]

[Delegate to Vienna Diplomatic Conference]

[Participant in development of UNIDROIT Principles]

1985. Särskilt yttrande [ in Swedish], in: Nordiska Rådet/Nordiska Ministerrådet, Nordiska köplagar [Nordic Sale of Goods Acts], Stockholm: NU-series 1984:5 (1985) 395-414; in: Pohjoismaiset kauppalait [Nordic Sale of Goods Acts, Stockholm: NU-series 1984:5 F (1985) 477-496

HJERNER, Lars A.E. [Sweden]

1993. Haagkonventionera (1955 och 1986) om lagval vid internationella köp [ - in Swedish], Svensk Juristtidning (1993) No. 4, 319.

HULTMARK, Christina [Sweden]

1995-1996. Internationaliseringen av svenk avtalsratt [Iternationalization of Swedish Contract Law] - UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts [ - in Swedish], 7 Juridisk Tidskrift (1995-1996) 655-669

HULTMARK, Christina [Sweden]

1996. Reklamation vid kontraksbrott [Notice of breach of contract - in Swedish], Stockholm: Juristförlaget (1996) 219 p. [Chapter 11: A comparative analysis 185-197 - in English]

JOHANSSON, Svante O.

2001. Stoppningsrätt under godstransport [ - in Swedish], Stockholm: Norstedts Juridik (2001) 519 p. [Avhandling (doktorgrad - Göteborgs universitet, 2002]

JOHANSSON, Tove

2005. Arbetskonflikter som ansvarsvefriande grund : CISG:s force majeure -bestämmetser i ett nordiskt perspektiv [The CISG's force majeure definitions from a Nordic perspective: Labor conflicts as a basis for release from liability - in Swedish], pro gradu -tutkielma. Yksityisoikeuden laitos, Helsinki: Helsingin yliopisto (2005)

KÄRKINEN, Mia

2006. Betydelsen av Nordisk reservation under CISG artikel 92 vid internationelit avtalsingäende [The Significance of the Nordic Reservation under CISG Article 92 in International Contracting - in Swedish], pro gradu -tutkielma. Yksityisoikeuden laitos, Helsinki: Helsingin yliopisto (2006)

KIHLMAN, Jon

1999. FEL Särskilt vid köp av lös och fast egendom [Lack of conformity of the goods, with particular emphasis on the sale of movable property - in Swedish (includes English abstract], Thesis Skrifter No. 7, Stiftelsen MercurlUS: Stockholm (1999) 504 p.

KLEINEMAN, Jan [Sweden]

1987. Ren förmögenhetskada [ - in Swedish] (1987)

KLEINEMAN, Jan [Sweden]

1991-1992. De offentliga rättssubjektens skadeståndsansvar - offentligrättslig reglering med privaträttslig metod [Liability for damage done by public entities: Public law regulation with private law methods - in Swedish], 3 Juridisk tidskrift (1991-1992) 63-97 [CISG 64-65, 86-88: Art. 74]

LEHRBERG, Bert

1995/1998. Avtalsolkning [Contract interpretation - in Swedish], Stockholm: Fritzes (1995) 148 p.; Norstedts Juridik, 2d ed. (1998) 185 p.

NORDISKA RÅDET/NORDISKA MINISTERRÅDET [Nordic Council/Nordic Council of Ministers]

1985. Nordiska köplagar. Förslag av den nordiska arbetsgruppen för köplagstifting [Nordic Sale of Goods Act. Proposal by the Nordic Working Group for Sale of Goods Legislation - in Swedish], Stockholm NU-serie 1984:5 (1985) 551 p. [Summary - in English 35-43; Proposed Danish/Finnish/Norwegian/Swedish Acts on facing columns 415-487; Synopsis of Articles of the Nordic Draft Sale of Goods Acts and CISG 489-498]. Pohjoismaiset kauppalait. Pohjoismaisen kauppalakityöryhmän ehdotus [Nordic Sale of Goods Acts. Proposal by the Nordic Working Group for Sale of Goods Legislation - in Finnish], Stockholm, NU -serie 1984:5 F (1985) 633 p. [Proposed Danish/Finnish/Norwegian/Swedish Acts on facing columns 497-569; Synopsis of Articles of the Nordic Draft Sale of Goods Acts and CISG 571-580]

ÖJELID, Jonas [Sweden]

2009. Avtals uppkkomst i svensk rätt - avtalsgrundande rättsfakta i teori, praxis och praktik [Contract Formation in Swedish Law: Contractual Right, Theory and Practice - in Swedish], Thesis (2009), available online at <http://hdl.handle.net/2077/19723>

OLSEN, Lena

1987. Några frågor rörande rätten till naturaprestation enligt det nordiska köplags förslaget [Some questions concerning the right to claim specific performance in the light of the proposed Nordic Sales Law - in Swedish], Svensk Jurist. (1987) 515-530

RAMBERG, Jan [Sweden]

1995. Köplagen [Sales Law - in Swedish], Under medverkan av Johnny Herre, Stockholm: Fritzes Forlag Ab (1995) 890 p.

RAMBERG, Jan [Sweden]

1996. Allmänn avtalsrätt [General Contract Law - in Swedish] (1996)

RAMBERG, Jan / HERRE, Johnny [Sweden]

2001. United Nations Internationella köplagen (CISG) [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Swedish], Stockholm: Norstedts Juridica (2110) 441 p.

RAMBERG, Jan / HERRE, Johnny [Sweden]

2004. Internationella köplagen (CISG) [International Sales Law (CISG) - in Swedish], andra upplagan, 2d ed., Stockholm: Norstedts Juridik (2004) 9266 p.

RAMBERG, Jan / HERRE, Johnny [Sweden]

2009. Internationella köplagen (CISG): en kommentar [International Sales Law (CISG): A commentary - in Swedish], 3d ed., Stockholm: Norstedts juridik (2009) 813 p.

REGERINGES PROPOSITION [Sweden]

1988/1989. Regeringens [Government] Proposition 1988/89 [ - in Swedish]: 76, Ny Köplag (1988/1989)

RODHE, Knut [Sweden]

1994. Obligationsrätt [The Law of Obligations - in Swedish] (reprint 1994)

SANDVIK, Björn

2004. Säljarens kontrollansvar. Skadestandsansvarets grund och omfattning enlight köplagen och CISG [ - in Swedish]. Abo Akademis Förlag (2004) 411 p.

SANDVIK, Björn / SISULA-TULOKAS, Lena

2013. HD 2012:101: ett nytt köplagsfall [Supreme Court Decision 2012:101 - A New Ccase on the Finnish Sale of Goods Act - in Swedish], Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland (Helsinki) (2/2013) 143-150

SCANDINAVIA: Domestic documents

1984. Nordiska Köplagai. Förslag av den nordiska arbetsgruppen för köplagstiftning [Nordic Sales Laws: The proposal of the Nordic working group on sales law legislation - in Swedish], (NU-serien 1984:5), Stockholm 1984 [English summary 35-43]

SEVÓN, Lief [Finland]

2006. Reservationen om avtalsslut i FN-konventionen om internationella köp [The reservation regarding conclusion of contracts in the CISG - in Swedish], Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, Helsingfors (2006) 431-437

SEVÓN, Leif / WILHELMSSON, Thomas / KOSKELO, Pauliine [Finland]

1987. Huvudpunkter i köplagen, Helsingfors [The Basic Principles of the Sales Act - in Swedish], Helsinki/Helsingfors: Lakimiesliiton kustannus/Juristförbundets förlag (1987) 199 p. [CISG 1...20, 28-30]

SWEDEN: Domestic documents

1986/1987. [Denkschrift des Justizministeriums zur "Proposition" an den Riksdag über CISG - EinführungsG - in Swedish], S. Prop. 1986/87: 128 om internationella köp. Lag 1987: 822 om internationella köp

WIHLBORG, C.

2011. Det nordiska lagstiftningssamarbetet i relation till FN- konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG) [Nordic Legislative Cooperation in Relation to the CISG - in Swedish]. Lund, Sweden, Lunds Universitet (2011) 35 available online at <http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=2199660>


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents