Bibliography of CISG Materials in Polish Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents || Go to Bibliography Homepage

Bibliography of CISG Materials in Polish

Search the Bibliography

CALUS, Andrzej [Poland]

1999. Midzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego [International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) - in Polish], Kwartalnik Prawa Prywatnego (1999) No. 1, 5-68

HERMANOWSKI, Jaroslaw / JASTRZEBSKI, Jósef Darivsz [Poland]

1997. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów. Konwencja wiedenska. Komentarz [The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The Vienna Convention. Commentary - in Polish], Igor Mitroczuk ed., Warszawa: ABC (1997) 564 p.

JAKUBOWSKI, Jerzy [Poland]

1981. Konwencja ONZ dotyczaca umów miedzynarodowej sprzedazy y towarów [UN-Convention on the International Sale of Goods - in Polish], in: 36 Pastwo i Prawo, Warsaw (1981) 81-84

JAKUBOWSKI, Jerzy / TOMASZEWSKI, Maciej / TYNEL, Andrzej / WISNIEWSKI, Andrzej W. [Poland]

1983. Zarys miedzynarodowego prawa handlowego [Outline of international trade law - in Polish], Warszawa: PWN (1983) 312 p. [CISG 18, 198-205 by Tynel]

KACZOROWSKA, Alina [Poland]

1992. Jednolitosc wykladni przepisów konwencji wiedenskiej z 1980 roku [Uniformity of interpretation of the CISG - in Polish], Panstwo i Prawo, no. 10 (1992) 71-77

KACZYSKI, Waldemar [Poland]

1978. Projekt nowej konwencji o miedzynarodowej sprzedazy y towarów [The new draft Convention on International Sales - in Polish], in: Problemy Prawne handlu Zagranícznego (PPHZ, Katowice) 2 (1978) 11-29

KLATKA, Jedaze [Poland]

1997. Odpowiedzialnosc z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w konwencji wiedeñskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy tomarów [Responsibility for breach of contract under the CISG - in Polish], Rejent: Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej [Notary Monthly Magazine of the Polish Union of Notaries- Kluczbork [Stowarzyszenie Notariusjy R.P.] 7, No. 4 (1997) 134-156

KLATKA, Jedaze [Poland]

2000. Umowa sprzedazy z nieokreslona cena [ - in Polish], in: Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 19/20, Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach nr. 1936, Katowice: Wydawnictwo Uniwersyteto Slaskiego (2000) 95-119

KOCH, Andrzej [Poland]

1998. Wadliwosc rzeczy sprzedanych w swietle Konwencji ONZ o miedzynarodowej sprzedazy towarów [Non-conformity of the goods in the light of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Polish], PPH - Przeglad Prawa Handlowego, Warszawa (1998) No. 10, 10-18

KOCOT, Wojciech Jerzy [Poland]

1997. Miedzynarodowy charakter umowy sprzedazy towarów oraz procedura jej zawarcia w ujêciu Konwencji wiedeñskiej [Internationality and formation issues under the CISG - in Polish], Monitor Prawniczy (8/1997) 310-317

KOCOT, Wojciech Jerzy [Poland]

1998. Zawieranie umów sprzedazy wedlug Konwencji Wiedeñskiej [Formation of the contract under the CISG - in Polish], C. H. Beck, Warszawa (1998) 353 p.

KRUCZALAK, Kazimierz [Poland]

1998. Umowy w obrocie krajowym i miedzynarodowym. Komentarz. Wzory. Objasnienia [National and international sales contracts. Commentary. Model contracts. Explanations - in Polish], Warszawa 1998, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 358 p.

KUBALA,Wodzimierz [Poland]

1999. Kolizja wzorców kontraktowych w ujeciu Konwencji Wiedenskiej z 1980 r. [The battle of the forms under the 1980 Vienna Convention - in Polish], Palestra (1999) 3-4

KUBALA,Wodzimierz [Poland]

1999. Prawa i obowiazki stron umowy sprzedazy wedug Konwencji Wiedenskiej z 1980 r. [Rights and obligations of parties to the sales contract according to the 1980 Vienna Convention - in Polish], Prawo spólek (1999) No. 9

KUBALA,Wodzimierz [Poland]

1999. Brak zgodnosci towaru z umowa w ujeciu Konwencji Wiedenskiej z 1980 r. [Lack of conformity of goods to the contract under the Vienna Convention - in Polish], (1999) No. 5

KUBALA, Wlodzimierz [Poland]

1999. Czynnosci poprzedzajace zawarcie kontraktu wedlug Konwencji Wiedenskiej z 1980 [Operations preceding conclusion of contract according to the CISG - in Polish], Prawo Spolek (1999) No. 7-8, 65-68

NAPIERALA, Jacek [Poland]

1993. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza sprzedawcy w swietle postanowieñ konwencji wiedeñskiej [Responsibility of the seller for damages under the CISG - in Polish], Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Spoleczny, zeszyt (4/1993) 77-85

NAPIERALA, Jacek [Poland]

1994. Istotne naruszenia zobowiazania jako przeslanka odpowiedzialnosci kontraktowej w konwencji wiedeñskiej [Fundamental breach of contract under the CISG - in Polish], Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Spoleczny, zeszyt (1/1994) 1-11

NAPIERALA, Jacek [Poland]

1995. Obowiazek przeciwdzialania szkodzie przez wierzyciela w konwencji o umowach miedzynarodowej sprzedazy tomarów [Obligation to mitigate losses under the CISG - in Polish], Kwartalnik Prawa Prywatnego (3/1995) 310-328

NAPIERALA, Jacek [Poland]

1996. Zrodla praw i obowiazków stron umowy Miedzynarodowej sprzedazy towarów [Source of obligations of parties to contracts for the international sale of goods - in Polish], Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Spoleczny, zeszyt (4/1996) 61-75

NAPIERALA, Jacek [Poland]

1997. Konwencja o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów [The Convention on International Sale of Goods - in Polish], Prawo Spolek, no. 1 (1997) 28-33

NAPIERALA, Jacek [Poland]

1998. Zwolnienie dluznika od odpowiedzialnosci za naruszenie umowy miedzynarodowej spredazy towarów [Exemption for liability for breach of contract in the international sale of goods - in Polish], Studia Prawnicze, PAN, Warszawa (3-4/1998) 4-31

NAPIERALA, Jacek [Poland]

1998. Zwolnienie eksportera i importera od odpowiedzialnooeci kontraktowej [Absolving the exporter and importer from liability for breach of contract - in Polish], Prawo Spolek (2/1998) 40-49

NAPIERALA, Jacek [Poland]

1999. Odpowiedzialnosc dluznika wedlug Konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow [Liability of a debtor according to the CISG - in Polish], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Spoleczny (1998) No. 3-4, 101-113

PAZDAN, Maksymilian [Poland]

1998. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Miedzynarodowej Sprzedazy Towarów, Wprowadzenie - M. Pazdan (Introduction by M. Pazdan to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Polish], Kraków: Kantor Wydawniczy Zakanycze (1998) 1-27

PAZDAN, Maksymilian [Poland]

2000. Zastosowanie Konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow na podstawie norm kolizyjnych obowiazujacych w siedzibie sadu [The application of the CISG on the basis of conflict of laws rules in the seat of the court - in Polish], Problemy Prawne Handlu Zagranicznego (2000) Vol. 19/20, 27-43

POPIOLEK, Wojciech [Poland]

2000. Podstawowe obowiazki kupujacego w Konwencji ONZ o miedzynarodowej sprzedazy towarow [Basic duties of the buyer under the CISG - in Polish], Problemy Prawne Handlu Zagranicznego (2000) Vol. 19/20, 44-65

RAJSKI, Jerzy [Poland]

[Member of Working Group that developed the UNIDROIT Principles]

1985. Potrzeba stopniowej kodyfikacji miedzynarodowego prawa handlowego w skali swiatowej [The need of gradual codification of international trade law on a global scale (commentary on UNIDROIT Principles) - in Polish] (PP. 1985) no. 9 46-54

RAJSKI, Jerzy [Poland]

1987. Koncepcja stopniowej kodyfikacji prawa handlowego w skali swiatowej [The concept of gradual codification of commercial law on a global scale (commentary on UNIDROIT Principles) - in Polish], PPHZ, t. 11 (1987) 9-24

RAJSKI, Jerzy [Poland]

1996. Jednolite prawo miedzynarodowej sprzedazy towarów [Uniform law of international sales contracts - in Polish], Przeglad Prawa Handlowego (3/1996) 1-6

RAJSKI, Jerzy [Poland]

1996. Tresc kontraktu w swietle Zasad Miedzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT [The contents of a contract in the light of the UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts (commentary on UNIDROIT Principles) - in Polish], w: Ksiega Pamiatkowa ku czci Profesora Stanislawa Wlodykiu, Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Kraków: DWN (1996) 319-329

RAJSKI, Jerzy [Poland]

1996. Zasady miedzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT [The UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts - in Polish], KKP (1996) z. 2 237-249

RAJSKI, Jerzy [Poland]

1997. Swoboda umów w ujeciu przepisow konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów [Freedom of contract under the provisions of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Polish], in: Studia z prawa prywatnego. Ksiega pamiatkowa ku czci profesor B. Lewaskiewicz-Petrykowskiej [Studies of private law honoring Prof. Lewaskiewicz-Petrykowskiej], Szpunar ed., Lodz Wydawnietwo Uniwesytetu Eódzkiego (1997) 263-277

RAJSKI, Jerzy [Poland]

1999. Klauzule sily wyszej (force majeure) w kontraktach zawieranych w miedzynarodowym obrocie gospodarczym [Force majeure clauses in international sales contracts - in Polish], PPH (1999) No. 2

RAJSKI, Jerzy [Poland]

1999. Klauzule hardship w kontraktach zawieranych w miedzynarodowym obrocie gospodarczym [Hardship clauses in international sales contracts - in Polish], PPH, (1999) No. 3

RAJSKI, Jerzy [Poland]

1999. Jednolite zasady wykladni przepisów Konwencji Wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarów [Uniform principles of interpretation of the provisions of the Vienna Convention - in Polish], KPP (1999) No. 3

ROTT-PIETRZYK, Ewa

1994. Umowa agencyjna w swietle konwencji genewskiej o agencji w miedzynarodowej sprzedazy towarow z 1983 r. [The contract of agency in the light of the Geneva Convention on Agency in the International Sale of Goods 1983 - in Polish], 3 Kwartalnik prawa prywatnego (Krakow) [Private Law Quarterly] (1994) 123-180

TRACZ, Grzegorz [Poland]

1996. Odpowiedzialnosc sprzedawcy za wady rzeczy na gruncie prawa polskiego oraz Konwencji Wiedeñskiej o miedzynarodowej sprzedazy towarów, Uwagi prawnoporównawcze, Ksiega pamiatkowa ku czci Profesora Stanislawa Wlodygi [Seller's responsibility for defect of goods under Polish law and the CISG - in Polish], Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Ksiega pamiatkowa ku czci Stanislawa Wlodyki, Kraków: DWN (1996) 474-492

TYNEL, Andrzes [Poland]

1983. Konwenja wiedenska z 1980 r. [The 1980 Vienna Convention - in Polish], in: J. Jakubowski, M. Tomaszewski, A. Tynel, A. W. Wisniewski, Zarys miedzynarodowego prawa handlowego, Warszawa: PWN (1983) 196-205

ZACHARIASIEWICZ, Maria-Anna [Poland]

1989. Zawarcie umowy w konwencji wiedeñskiej o miedzynarodowej sprzedazy towarów z 1980 [Formation of the contract under the CISG - in Polish], Problemy Prawne Handlu Zagranicznego (13/1989) 64-85

ZALEWSKI, Leszek [Poland]

1992. Sposoby zawierania umów w handlu miedzynarodowym [Methods of concluding contracts in international trade - in Polish], Poznan: Polski Dom Wydawniczy (1992) 35-67

ZMIJ, Grzegorz [Poland]

2000. Waluta odszkodowania w miedzynarodowym obrocie handlowym. Analiza prawnoporownawcza ze szczegolnych uwzglednieniem nowych prywatnych kodyfikacji prawa umow [The currency of compensation in international sales. Comparative analysis with a special consideration of new private codifications of contract law - in Polish], Kwartalnik Prawa Prywatnego (2000) No. 3, 801-839

ZMIJ, Grzegorz [Poland]

2000. Problematyka odsetek w Konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow [The problem of interest under the CISG - in Polish], Problemy Prawne Handlu Zagranicznego (2000) Vol. 19/20, 120-134


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents