Bibliography of CISG Materials in Dutch Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents || Go to Bibliography Homepage

Bibliography of CISG Materials in Dutch

Search the Bibliography

BAKKERS, R.

1961. Rechtsgewoonten betreffende de handelskoop [ - in Dutch], Phd. Thesis: Leiden (1961)

BECKER, [Netherlands]

1958. Gegenopfer und Opferverwehrung [ - in Dutch] (1958)

BELGIUM: Domestic documents

1996/1997. Senaat/Sénat [Senate]. Outwerp van wet/Project de loi [Bill - in Dutch and French] No. 1-251/1; Verslag/Rapport [Report] No. 1-252-2; Bespreking/Discussion: 3 April 1996; Stemming/Vote: 4 April 1996. Kamer van volsvertegenwoordigers/Chambre des représentants [House of Represenatives]: Tekst overgezonden door de Senaat/Projet transmis par le Sénat [Bill transmitted by the Senate - in Dutch and French] No. 525/1. Wet houdende instemming . . . /Loi portant assentiment . . . [Act consenting to CISG - in Dutch and French] 4 September 1996, in: Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge [Official Journal] (1 July 1997) 17472-17491

BERTRAMS, Roeland I.V.F.

1988. Het weense koopverdrag in werking getreden, gevolgen voor Nederland [The CISG Comes into force; Consequences for the Netherlands - in Dutch], Nederlands Juristenblad (1988) 160-161

BERTRAMS, Roeland I.V.F.

1989. Het Weense Koopverdrag. Stand van zaken, [The Vienna Sales Convention: Current affairs - in Dutch], in: Bedrijfsjuridische Berichten, Zwolle (1989) 180-181

BERTRAMS, Roeland I.V.F.

1995. Enige aspecten van het weens koopverdrag, [Some aspects of the Vienna Sales Convention - in Dutch] (Preadvies voor de Vereninging voor Burgerlijk Recht): Koninklijke Vermande Lelystad (1995) 1-80

BERTRAMS, Roeland I.V.F.

1998. Het ICC-model internatinaal verkoopconract [ - in Dutch], Bedrijfsjuridische Berichten (1998) 189-191

BERTRAMS, Roeland I.V.F.

2002. Een internationale koop-overeenkomst: de verhouding tussen uniform, nationaal en "partij" recht [ - in Dutch], 20 Nederlands Internationaal Privaatrecht (2002) 142-145

BERTRAMS, Roeland I.V.F. / KRUISINGA, Sonja A.

2007. Overeendumsten in het international privatrecht en het Weens Koopverdrag [ - in Dutch], 3d ed., Deventer: Kluwer (2007)

BERTRAMS, Roeland I.V.F. / KRUISINGA, Sonja A.

2010. Overeendumsten in het international privatrecht en het Weens Koopverdrag [ - in Dutch], 4th ed., Deventer: Kluwer (2010)

BERTRAMS, Roeland I.V.F. / van der VELDEN, F.J.A.

1994. Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weense Koopverdrag, [Contracts in Private International Law and under the Vienna Sales Convention - in Dutch], Zwolle: Tjeenk Willink (1994) 211 p. [CISG Part C: 129-170]

BODSON, E. / KRUGER, Thalia

2003. [Case comment on Hof van Beroep Gent 15 May 2002 - in Dutch], Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht (2003) 155

BOELE-WOELKI, Katherina [Netherlands]

1994. Internationaal privaatrecht [Commenting on Rb Arnhem 29 April 1993, CLOUT etc. - in Dutch], 52 Ars Aequi, Nijmegen (1994) 2460-2462

BOELE-WOELKI, Katherina [Netherlands]

1995. Principles en IPR Enkele beschouwingen over de toepassing van de Unidroit Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract Law op internationale overeenkomsten [ - in Dutch], Koninklijke Vermande (1995)

BOELE-WOELKI, Katherina [Netherlands]

1996. Geünificeerd materieel recht gaat vóór een conflictenrechtelijke benadering [Unified Substantive Law Prevails over the Conflicts Approach - in Dutch], in: Kortmann/Maeijer/Nuytinck/Perrick eds., Op recht - Bundel opstellen, aangeboden aan prof. mr. A.V.M. Struycken, Zwolle: Tjeenk Willink (1996) 11-18

BOELE-WOELKI, Katherina [Netherlands]

1996. De verjarung van vorderingen uit internationale koopovereenkomsten [The Limitation of Actions in the International Sale of Goods - in Dutch], Molengrafica (1996) 99-146

de BOER, Ted M.

1993. Een Hollandse kijk op het EEG-Overeenkomstenvertrag: het Balenspersarrest [A Dutch look on the EEC Contracts Convention (Rome 1980): The Bale Compressor Decision (commenting on Hoge Raad 23 September 1992) - in Dutch], 42 Ars Aequi (1993) 207-215 [CISG 209-210]

BRAECKMANS, H.

1986. Paralegale Normen en Lex Mercatoria [ - in Dutch], Tijdschrift voor Privatrecht (1986) 1 et seq.

de BRAUW, A.K.C.

2001. Wat moet de commerciële internationale contractspraktijk met de Principles of European Contract Law? [ - in Dutch], Contracteren (2001/3) 54-60

BUSCH, Danny [Netherlands]

2000. Middellijke vertegenwoordiging in de Principles of European Contract Law: een evenwichtige regeling? [ - in Dutch], Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (2000) 437-447

CAUFMAN, C.

2001. De principles of European contract law [ - in Dutch], 38 Tijdschrift voor privaatrecht (2001) 1231-1309

CHRISTIAANS, C.R.

1994. Aspecten van beperking en uitbreiding van aansprakelijkheid in internationale contracten [Aspects of restricting and extending liability in international contracts - in Dutch], in: Wessels/Van Wechem eds., Contracteren in de internationale praktijk [Contracting in International Practice], Deventer: Kluwer (1994) 163-177 [CISG 164-165, 170]

CHRISTIAANS, C.R. / van WECHEM, T.H.M.

1997. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en het Weens Kooperverdrag [ - in Dutch], in: van Wechem / Wessels ed., Contracteren in de internationale praktijk deel III, Deventer (1997) 1-19

CLAEYS, Myriam [Belgium]

1997. De bijzondere rechtsmiddelen van de partijen [The different remedies of the parties under the CISG - in Dutch] in: Het Weens Koopverdrag [The Vienna Sales Convention], Antwerp: Intersentia Rechtswetenschappen (1997) 229-274, Nos. 7.1-7.131

CORNELIS, [Belgium]

1983. Het aanbod bij het tot stand komen van overeenkomsten [ - in Dutch], Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht (1983) 6 et seq.

CRAANDIJK, H.

1921. Het kooppcontract in den overzeeschen handel [ - in Dutch], Phd. Thesis: Amsterdam (1921)

DE GROOTE, Elise [Belgium]

1997. Overgang van het risico en zorg voor de zaak [Passage of risk and presentation of the goods - in Dutch], in: Het Weens Koopverdrag [The Vienna Sales Convention], Antwerp: Intersentia Rechtswetenschappen (1997) 283-306

DE GROOT, S.

1999. Non-conformiteit volgens het weens koopverdrag [ - in Dutch], Tÿdschrift voor Privaatrecht (1999) 635-692

van DELDEN, R.

1983. Overzicht van de handelskoop [ - in Dutch], Deventer (1983)

van DELDON, R.

1986. Lex mercatoria of ius commune? [ - in Dutch], Kluwer (1986) 24 p.

van DELDEN, R.

1992. De Lex Mercatoria, nog eens bekeken [ - in Dutch], in: Tot Persistit!, Arnhem (1992) 39 et seq.

DE MOT, J. / DE GEEST, G.

2002. De toekomst van het Europees Privaatrecht na het Groenboek [ - in Dutch], Ndeerlands Juristenblad No. 18 (2002) 881-890

DE WILDE, see: de WILDE,

DE LY, Filip J.M. [Netherlands]

1989. De Lex Mercatoria. Inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht [The lex mercatoria. Introduction to the study of transnational trade law - in Dutch], Thesis Ghent 1989, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu (1989) 389 p. [CISG: Nos. 62, 140-141, 216, 240, 244, 493-494, 582, 595-596, 621-622]

DE LY, Filip J.M. / BURGGRAAF, [Netherlands]

1994. Battle of forms en internationale contracted [Battle of the forms in international contracts - in Dutch], in: Wessels/van Wechem eds., Contracten in de internationale praktijk (1994)

DEN DRIJVER, G.M.M. see: den DRIJVER, G.M.M

DIRIX, [Belgium]

1984. Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden [ - in Dutch], Thesis Antwerpen (1984)

DIRIX, [Belgium]

1988. Over de beperkende werking van de goude trow [ - in Dutch], Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht/Revue de droit commercial (1988) 660

DIRIX, [Belgium]

1993. Aansprakelijheid van en voor hulppersonen [ - in Dutch], Recht halen uit aansprakelijkheid (1993) 660

DIRIX, / van OEVELEN, [Belgium]

1992-1993. Kroniek van het verbintenissenrecht 1985-1992 [ - in Dutch], Rechtskundig Weekblad (1992-1993) 1209

DOKTER, Daan [Netherlands]

1996. Chapter 8: Handelskoop [An introduction to commercial sales in general and to CIF, FOB, FCA and CPT contracts in particular - in Dutch], in: Hans Akveid et al. eds., Hoofdstukken Handelsrecht, Kluwer: Deventer (1996) 273-299

DOKTER, Daan [Netherlands]

1998. De verhouding tussen abstracte en concrete schadevasstelling bij koop, opschorting [The relation between abstract and concrete damages, suspension (comparison of damages provisions of CISG with comparable articles of the Dutch Civil Code - in Dutch], Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (November 1998) 345-350

DOKTER, Daan [Netherlands]

2001. Risico bij koopovereenkomsten [ - in Dutch], Ph.D. Thesis: Rotterdam (2001)

DOKTER, Daan [Netherlands]

2002. Onderzoek doen naar het Weens Koopverdrag [ - in Dutch], Contracteren (2002) 66-70

DRIESSEN, A.E.

1992. Verbintenissenrecht. Verdragen - Het Weense Koopverdrag - [Law of Obligations. Contracts - The Vienna Sales Convention - in Dutch], in: Juridisch Up to Date 1992 No. 2 (30 Jan. 1992) 3-4

den DRIJVER, G. M. M.

1982. Enige IPR-aspekten van de internationale (handels)koop [Some Issues of Private International Law with regard to International (Trade) Sales - in Dutch], in: Internationale koop van roerende zaken naar materieel en internationaal privaatrecht. Preadviezen mitgebracht voor de Vereeniging "Handelsrecht" [International Sale of Goods in Substantive Law and Private International Law. Consultative Report for Vereeniging Handelsrecht], Zwolle: Tjeenk Willink (1982) 211-245

DUBBINK, C.W.

1987. Wereldrecht en wereldconflictenrecht voor de internationale koopovereenkomst [World Law and World Conflict of Laws for International Sales Agreements - in Dutch] [9 June 1986], in: Mededlingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 50 - No. 2; Amsterdam/Oxford/New York: Noord - Hollandsche (1987) 73-104/1-32 [CISG 94-98/22-26]

ERAUW, Johan [Belgium]

1994. De eenzijdige fax en de internationale bevoegdheid inzake aanneming van werk [The Unilateral Fax and International Competence: The Case of Acceptance of Work - in Dutch] [commenting on Trib. com. Turnhout 11 November 1993], in: Revue de droit commercial belge/Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht, Anvers/Antwerp (1994) 734-738

ERAUW, Johan [Belgium]

1995. Aaneenschakeling van contracten bij doorverkoop van zaken met grensoverschrijding [Contract formation in cross-border resales, commenting on Rb van koophandel te Antwerpen 17 January 1995 - in Dutch], Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht/Revue de droit commercial belge, Bruxelles (1995) 527-531

ERAUW, Johan [Belgium]

1997. Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing? [When does the CISG apply? - in Dutch], in: Het Weens Koopverdrag [The Vienna Sales Convention] (Intersentia Rechtswetenschappen: Antwerp 1997) 21-51

ERAUW, Johan / CLAEYS, M. / LAMBEIN, K. / ROOX, K. / VERHELLEN, J.

1998. Internationaal privaatrecht en Nationaliteitsrecht 1993-1998 [Private International Law and Law of Citizenship 1993-1998: discussing Belgian legislation and case law - in Dutch], 35 Tijdschrift voor Privaatrecht, Gent (1998) 1369-1540 [CISG 1511-1524]

van ERP, Sjef [Netherlands]

1990. Contract als Rechtsbetrekking. Een vergelijkende Studie [Contract as a form of legal relationship. A comparative Study - in Dutch], Thesis, Zxwolle: W.E.J. Tjeenk Willink (1980)

van ESCH, R.E. / PRINS, C. eds.

1993. Recht en EDI: juridische aspecten van elektronisch berichtenverkeer [ - in Dutch], Deventer (1993)

van ESCH, R.E.

1999. Electronic data interchange (EDI) en het vermogensrecht [ - in Dutch], Ph.D. Thesis: Nijmegen (1999)

FREDERICQ, [Belgium]

1976-1981. Handboek van Belgisch Handelsrecht [Handbook on Belgian Commercial Law - in Dutch] (1976-1981)

FRERIKS, [Belgium]

1992. Onderzoeks- en mededelingsverplichtingen in het contractenrecht [ - in Dutch], Tijdschrift voor Privaatrecht (1992) 1187

FRIEHE, Heinz Albert / HUCK, Winfried

2011. Uniform Sales Law (CISG): synopsis of selected texts [electronic resource], 4th ed. Lower Saxony, Germany, s.n, (2011) database presenting side-by-side translation of the CISG (1980) in 10 languages: Chinese, English, French, Russian, Spanish, Dutch, German, Italian, Japanese and Swedish. Also includes a collection of the text in 39 languages, available online at <http://web.law-and-business.de/cisg7/index2.php>

FROHN, E.N.

1995. Toepassing Weens koopverdrag 1980 door de nederlandse Rechter [The application of the CISG by Dutch courts (commenting on 19 Dutch cases) - in Dutch], AAVV. Europees privatrecht. Opstellen over internationale transacties en intellectuele eigendom [European private law: essays on international transactions; intellectual property issues] Grosheide/Boelle-Woelki, eds., Lelystad (1995) 199-221

GERMANY: Domestic documents

1989. Bundesrat [Senate]. Beschluß [Resolution], in: Bundesrats-Drucksache 225/89 (21 April 1989) 3 p.; in: Stenographische Berichte, Plenarprotokoll 600 (12 May 1989) 193 D, 212 C-D/Anlage 3: Umdruck 4/89 II Punkt 5. Gesetz [Enactment]. Vertragsgesetz vom 5 July 1989, in: Bundesgesetzblatt (Bonn) (1989 II) 586-587. Berlin. Gesetz vom 14 Sept. 1989, in: Gesetz- und Verordnungsblatt Berlin (1989) 1699. Hinterlegung [Deposit] 21 Dec. 1989, in: Bundesgesetzblatt (Bonn) (1990 II) 1477; [Reception of Renunciation of ULIS by the Federal Republic of Germany - in Dutch], in: Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Den Haag) Maandbericht Januari 1990, 1

van GERVEN, Walter / DEWAELE, [Belgium]

1986. Goede trouw en getrouw beeld [ - in Dutch], in: Liber Amicorum Jan Ronse (1986) 103

GOETEYN, Geert

1988-89. Risico-overgang bij internationale koop [The Transfer of or Passage of Risk of Loss in International Sales - in Dutch], in: 25 Jura Falconis, Leuven (1988-89) 417-429

de GROOT, S.

1999. Non-conformiteit volgens het Weens Koopverdrag [ - in Dutch], Tijdschrift voor Privaatrecht (1999) 635-692

GROSHEIDE, F.Willem [Netherlands]

1996. Evenwicht in Internationale Commerciële Contractsverhoudingen. Opmerkingen geinspireerd door de regeling van hardship in de Principles of International Commercial Contracts [ - in Dutch], in: Grosheide/Boele-Woelki eds., Europees Privaatrecht, Molengrafica: Lelystad (1996)

HAAZEN, O.E.

1998. Comparative law and economics en het Europees privaatrecht als ongemengd rechtsstelsel [Comparative Law and Economics and European Private Law as a non-mixed legal system - in Dutch], 73 Nederlands Juristenblad (1998) 1227-1233

HARTKAMP, Arthur S. [Netherlands]

1990. Civil Code Revision in the Netherlands, in: Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Het Vermogensrecht (1990)

HARTKAMP, Arthur S. [Netherlands]

1992/1996. Verbintenissenrecht. Deel I: De verbintenis in het algameen [Law of Obligations. Part I: The Obligation in General - in Dutch], Zwolle: Tjeenk Willink. Asser-serie, 9th ed. (1992) 714 p. [CISG 221, 233, 305, 325, 361, 471; 10th ed. (1996) 658 p. [CISG 192, 205, 237, 245, 274, 292, 329, 442]

HARTKAMP, Arthur S. [Netherlands]

1993. Verbintenssenrecht. Deel II: Algemene leer der overeenkomsten [Law of Obligations. Part II: General Theory of Contracts - in Dutch], Zwolle: Tjeenk Willink. Asser-serie, 9th ed. (1993) 575 p. [CISG 71, 95, 122, 125, 127, 128, 129, 137, 139, 200, 268, 510, 518]

HARTKAMP, Arthur S. [Netherlands]

1996-1998. Verbintenissenrecht [ - in Dutch] (1996-1998), 3 vols.

HARTKAMP, Arthur S. [Netherlands]

1997. Algemene leer der overeenkomsten [ - in Dutch], 10th ed. (1997) 4 -II

HENSEN, Chr. A.J.F.M.

1989. Een koopovereenkomst in Europa; forumkeuze en rechskeuze, in: Tijdschrift voor venootschappen, verenigingen en stichtingen [A Sales Agreement in Europe, Choice of Forum and Choice of Law - in Dutch], Deventer (1989) 247-252 [CISG 251-252]

HENSEN, Chr. A.J.F.M.

1990. Het VN-Koopverdrag is in opmars, dringende reden voor herziening van de algemene voorwaarden in het Nederlands-Duits handelsverkeer [The CISG is on the March, Imperative Grounds for Revising General Conditions in Dutch-German Commercial Relations - in Dutch], in: Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten, Zwolle (1990) 75

HENSEN, Chr. A.J.F.M.

1990. Het Europees IPR in botsing met Haagse Verdragen, problemen van samenloop [ - in Dutch], Eenvormig en Vergelijkend Privaatrecht (1990) 199.

HERBOTS, Jacques H. [Belgium]

1991. De transnationale koopovereenkomst, het Weense Koopverdrag van 1980: met documetatiemap [The Transnational Sales Agreement - The Vienna Sales Convention of 1980 - with Documentary Map - in Dutch], Leuven: Acco (1991) 232 p.

HERBOTS Jacques H. [Belgium]

1997. Verplichtingen van de verkoper [Obligations of the seller - in Dutch], in: Het Weens Koopverdrag [The Vienna Sales Convention], Intersentia Rechtswetenschappen: Antwerp (1997) 99-154

HERBOTS, Jacques H.

1997-1998. [Comments on Rechtbank von Koophandel Hasselt 3 December 1997 - in Dutch], Rechtskundig Weekblad (1997-1998) 1297-1299

HESSELINK, Martin W. [Netherlands]

1995. De goede trouw bij de uitvoering van de overeenkomst in het Franse recht, de UNIDROIT Principles en de Principles of European Contract Law [ - in Dutch], in: Grosheide/Boele-Woelki eds., Europees Privaatrecht, Molengrafica: Lelystad (1995) 47-95

HESSELINK, Martin W. [Netherlands]

1999. De Redelijkheid en Billjkheid in het Europese Privaatrecht [Good Faith in European Private Law - in Dutch], Dordrecht: Kluwer, Rechtswetenschappelijke Publicaties (1999) 495; v. R.I.D.C. (1999) 1187

HIJMA, Jaap [Netherlands]

1994. Bijzondere overeenkomsten. Deel I: Koop en ruil [Special Contracts. Part I: Sale and Exchange - in Dutch], Swolle: Tjeenk Willink. Asser-serie, 5th ed. (1994) 549 p.

HOEFLICH, M.H.

1992. Roman Law in American Legal Culture, 66 Tulane Law Review (1992) 1723 et seq.

HOEKSTRA, M.J.

1996. De UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract Law: Een Vergelijking [The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law: A comparison - in Dutch], in: Grosheide/Boele-Wolki eds., Europees Privaatrecht, Molengrafica: Lelystad (1996) 3-44

HONDIUS, Ewoud H. [Netherlands]

1986. De "entire agreement" clausule: Amerikaanse contractsbedingen in het Nederlandse recht [ - in Dutch], in: ten Berge/vanHoof/Jaspers/Swart eds., Recht also norm en asperatie (1986) 24-34

HONDIUS, Ewoud H. [Netherlands]

1996. Weens koop- en verdragenrecht [The Vienna Sales Convention and the Law of Treaties - in Dutch], 127 Weekblad voor pravaatrecht, notariaat en registratie (1996) 567-568

van HOUTTE, Hans [Belgium]

1995. De "UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts" en de Belgische rechtspraktijk [ - in Dutch], Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht (1995) 348 et seq.

van HOUTTE, Hans [Belgium]

1997. Algemene bepalingen en interpretatie [-in Dutch], in: Het Weens Koopverdrag [The Vienna Sales Convention], Intersentia Rechtswetenschappen: Antwerp (1997) 53-69

van HOUTTE, Hans [Belgium]

1997. Vergoeding wegens laattijdige betaling [-in Dutch], in: Het Weens Koopverdrag [The Vienna Sales Convention], Intersentia Rechtswetenschappen: Antwerp (1997) 275-282

van HOUTTE, Hans [Belgium]

1998. Het Weens Koopverdrag in het Belgische recht [CISG in Belgian Law - in Dutch], Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht/Revue de droit commercial belge (1998) 344-355

van HOUTTE, Hans [Belgium]

2002. Arbitrage en het Weens Koopverdrag [ - in Dutch], in: Dirix et al. ed., Liber Amicorum Jaques Herbots, Antwerpen (2002) 497-508

van HOUTTE, Hans / ERAUW, Johan / WAUTELET, Patrick eds. [Belgium]

1997. Het Weens Koopverdrag [The Vienna Sales Convention: published proceedings of a symposium organized on the occasion of the entry into force of the CISG in Belgium - in Dutch] (presentations by Claeys, Degroote, Erauw, Herbots, Meeusen, Stijns, van Houtte, Ransbeeck, Wautelet), Intersentia Rechtswetenschappen: Antwerp 1997) 377 p.

van HUIZEN, Ph. H.J.G.

1994. Het internationale koopcontract [ - in Dutch], in: Wessels / van Wechem eds., Contracteren in de internationale praktijk, Deventer (1994) 103-121

van HUIZEN, Ph. H.J.G.

1997. Inleiding handelsrecht [ - in Dutch], 3d ed., Groningen (1997)

van HUIZEN, Ph. H.J.G.

1999. Aflevering en risico-overgang bij internationale koop [ - in Dutch], in: Privaatrecht en Gros, Antwerpen-Groningen (1999) 179-187

JANSSEN, A.U.

2002. De "battle of forms" in het Weens Koopverdrag. Het probleem van tegenstrijdige algemene voorwarden in het internationale kooprecht [ - in Dutch], Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, Vol. 133, no. 6488 (2002) 355-358

JANSSEN, A.U. / SCHIMANSKY, A.U.

2003. De eenvormige interpretatie van de keurings- en kennisgevingstermijn in het kader van het Weens Koopverdrag (CISG) door de nationale gerechten - Een illusie? [ - in Dutch], Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (2003) 442-447

KANNING, Arnald J. [Netherlands]

1996. Tijdschrift voor privaatrecht: Het weense kooperverdrag een transactiekosten-benadering [Summary: The Vienna Sales Convention: An approach from the point of view of transaction costs - in Dutch], Afgiftekantoor Antwerpen S, Driemaandelijks Tidschrift, 33d yaargang, E. Story-Scientia (3-96) 883-907

KAPLAN, M.J.G.P. ed.

1993. Internationale Commerciële Contracten [International Commercial Contracts - in Dutch], Schoonhoven: Academic Service (1993) 320 p. [CISG 132, 160, 263, 275-276]

KLIK, P.

2008. Conformiteit bij koop [Conformity of the Goods - in Dutch], Thesis, Erasmus University of Rotterdam (2008) 418 p.

KOPPENOL-LAFORCE, Marielle E. ed.

1998. Platts van uitvoering en rechterlijke bevoegdheid [Place of performance and jurisdiction: commenting on European Court of Justice 20 February 1997, C-106/95, and Hoge Raad 26 September 1997 - in Dutch], Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (1998) 45-48

KRUISINGA, Sonja A. [Netherlands]

1998. Da wezenlijke tekortkoming als grond voor ontbinding in het Weens Kooperverdrag [Fundamental breach as justification for avoidance under CISG, compared with Dutch law - in Dutch], Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (1998) 267-274

KRUISINGA, Sonja A. [Netherlands]

1999. Het Weens Koopverdrag geconcretiseerd in het ICC-model international koopcontract [ - in Dutch], Dossier (1999) 24-27

KRUISINGA, Sonja A. [Netherlands]

2000. Internationale koop, het ICC- model international koopcontract en vervoer [ - in Dutch], Tijdschrift Vervoer en Recht (2000) 73-80

KRUISINGA, Sonja A. [Netherlands]

2001. Het toepassingsgebied van het Weens Kooperverdrag: door de Deense Østre Landsret wordt aan het voorbehoud in de zin van artikel 92 een beperkte werking toegekend [Sphere of application of the CISG: The Article 92 reservation is given a limited scope by the Danish Eastern Regional Court - in Dutch], 19 Nederlands Internationaal Privaatrecht (2001) 40-43

KRUISINGA, Sonja A. [Netherlands]

2004. Commerciële koop over de grenzen: over het gebruik van algemene voorwaarden in internationale verhoudingen [ - in Dutch], NTHR (2004) 60-68

KRUITHOF, [Belgium]

1982. Schuld, risico, imprevisie en overmacht bij niet-makoming van contractuele verbintenissen [ - in Dutch], in: Hommage/Hulde René Dekkers (1982)

KRUITHOF, [Belgium]

1983. Overzicht van rechtspraak 1974-1980 Verbintenissen [ - in Dutch], Tijdschrift voor Privaatrecht (1983) 495

KRUITHOF, [Belgium]

1984. Contractuele aansprakelijkheidsregelingen [ - in Dutch], Tijdschrift voor Privaatrecht (1984) 233

KRUITHOF, [Belgium]

1989. L'obligation de la partie léséee de restreindre le dommage [Comment on Cour de cassation (Belgium) 22 March 1985 - in Dutch], Revue Critiques de Jurisprudence Belge (1989) 12

KRUITHOF-BOCKEN, [Belgium]

1994. Overszicht van rechtspraak Verbintenissen 1981-1992 [ - in Dutch], Tijdschrift voor Privaatrecht (1994)

KUIJER, M.

1996. Een vergelijking van 'hardship' uit de UNIDROIT-regeling met de onvoorziene omstandigheden uit artikel 6:258 van het BW [ - in Dutch], Ars Aequi (1996) 16 et seq.

MEEUSEN, Johan [Belgium]

1994. De internationale koopovereenkomsten en het overgangsrecht [The International Sales Convention in the Interim Law: Comments on Belgian ULIS case (Kh Hasselt 30 March 1994) in context of CISG - in Dutch], Rechtskundig Weekblad 1994-1995, No. 8 (22 October 1994) 264-266

MEEUSEN, Johan [Belgium]

1997. Totstandkoming van de overeenkomst [Formation of the contract - in Dutch], in: Het Weens Koopverdrag [The Vienna Sales Convention], Intersentia Rechtswetenschappen: Antwerp (1997) 71-98

MEIJER, R. S. [Netherlands]

[Delegate to Vienna Diplomatic Conference]

1980. Uncitral en het nieuwe verdrag inzake de internationale handelskoop, [UNCITRAL and the New Convention on International Sales - in Dutch], in: 55 Nederlands Juristenblad, Zwolle (1980), 1021-1033

MEIJER, R.S. [Netherlands]

1982. Preadvies [Advisory opinion - in Dutch], in: De Vries/Meijer/den Drijver eds, Internationale koop van roerende zaken [International sale of goods], Zwolle: Tjeenk Willink (1982) 99-208

NETHERLANDS: Domestic documents

1981/1986/1990. Minister van Buitlands Zaken [Foreign Office - in Dutch]. Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten; Wenen, 11 april 1980 [CISG - in English and French], in: Tractatenblad [Official Journal for Treaties] (1981) No. 184, 1-66. Staten-Generaal [Parliament]. Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, alsmede voornemem tot opzegging van de Haagse Koopverdragen van 1964, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, 6 September 1990, Toelichtende nota, Tilzwijgend verleend op 14 oktober 1990 [Silent approval on 14 October 1990]

NETHERLANDS: Domestic documents

1990. Bestätigung des Eingangs der Kündigung des EKG durch die Bundesrepublik Deutschland [ - in Dutch], Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Den Haag), Maandbericht (Januari 1990/1)

van OEVELEN, A.

1987-1988. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van de werkgever voor de onrechtmatige daden de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst [ - in Dutch], Rechtskundig Weekblad (1987-88) 1168

van OEVELEN, A.

2002. Nuttige lessen te halen uit het Wense Koopverdrag voor de verbetering van het eigen algemene overeenkomstenrecht en het kooprecht [ - in Dutch], in: Dirix et al. ed., Liber Amicorum Jacque Herots, Antwerpen (2002) 509-520

OLY, Guda Geertruida

1982. Algemene beschouwingen over de Eenvormige wet op de internationale koop von goederen in historisch perspectief [General Considerations on the Uniform Law of the International Sale of Goods in Historical Perspective - in Dutch], Thesis Amsterdam, Deventer: Kluwer (1982) 212 p.

PAQUAY, G.B.A.

1992. Conformiteit en risico in het nieuwe kooprecht [ - in Dutch], Ph.D. Thesis: Utrecht (1992)

van de PAVERD, C.A.M.

1994. Internationale koop en het Weens Koopverdrag [ - in Dutch], in: Wessels / van Wechem ed., Contracteren in de internationale praktijk, deventer (1994) 73-102

RIPPEN, E.E.

1995. Verandering van omstandigheden in het Engelse contractenrecht. Een vergelijking met de UNIDROIT-Principles en de Principles of European Contract Law [ - in Dutch], in: Grosheide/Boele-Woelki eds., Europees Privaatrecht, Molengrafica: Lelystad (1995) 3-45

van ROEYEN, G.S.C.M.

1989. [Commenting on Rb Almelo 21 June 1989 - in Dutch], in: Bedrijfsjuridische Berichten (1989) 222-224

de ROOIJ, M.J.

1995. Verrekening in Het Nederlandse en Zwitserse Recht - Materiele Aspecten en Toepasselijk Recht [Set-off under Dutch and Swiss Law - Substantive aspects and applicable law - in Dutch], Europees privaatrecht. Opstellen over internationale transacties en intellectual eigendom [European private law: essays on international transactions; intellectual property issues] Grosheide/Boelle-Woelki, eds., Lelystad (1995) 97-135

SAUVEPLANNE, Jean Georges

[Participant in development of UNIDROIT Principles]

1972. Geldigheidsvereisten voor internationale koopovereenkomsten [ - in Dutch], in: Van Opstall-Bundel, Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. S.N. van Opstall, Deventer (1972) 139-147

SAUVEPLANNE, Jean Georges

1979. Het toepasselijk recht op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken [The Law Applicable to the International Sale of Goods - in Dutch], 54 Nederlands Juristenblad (1979) 693-699

van SCHAICK, Bert [Netherlands]

1994. Contractsvrijheid en nietigheid [ - in Dutch] (1994)

SCHRANS, Guy / van HOUTTE, Hans

1991. Internationaal Handels- en Financieel Recht [The law of international trade and finance - in Dutch], Leuven/Amersfoort: Acco (1991) 722 p. [CISG 260-263, 267-327]

SMITS, Jan M. [Netherlands]

1995. Het vertrouwensbeginsel in de contractuele gebondenheid [ - in Dutch] (1995)

SMITS, Jan M. [Netherlands]

1995. Het vraagstuk van de 'initial impossibility' en de contractsvisie van de UNIDROIT Principles [ - in Dutch], in: Franke / Jordaans / Reurich / Smits / Valk / Wissink ed., Europees contracetenrecht (BW-krant jaarboek 11), Gouda Quint, Arnhem (1995) 127-143

SMITS, Jan M. [Netherlands]

1999. De herziening van het Duitse verbintenissenrecht: een overzicht en een verglijking [ - in Dutch], Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 368-381

SMITS, Jan M. [Netherlands]

2001. De Principles of European Contract Law en Common Law en Civil Law [ - in Dutch], 132 Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (2001) 235-243

SMITS, Jan M. [Netherlands]

2002. Dwaling en niet-nakoming bij overeenkomsten: parallellen en verschillen [ - in Dutch], Deventer (1999)

SNIJDERS, H. J.

1992. UNCITRAL 25 jaar, een jubileum met een congres over Uniform Commercial Law in the twenty-first century [- in Dutch], 4 Tijdschrift voor arbitrage (1992) 122-125

STATEN-GENERAAL [House of Parliament], Netherlands

1990. Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, alsmede voornemen tot opzegging van de Haagse Koopverdragen van 1964, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, 6 September 1990, Toelichtende nota [The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Intention to Denounce the Hague Conventions of 1964, Letter of the Minister of Foreign Affairs, 6 September 1990, Explanatory statement - in Dutch]

STIJNS, Sophie / van RANSBEECK, Raf [Belgium]

1997. De rechtsmiddelen (algemeen) [Remedies (in Geueral) - in Dutch], in: van Houtte/Erauw/Wautelet eds., Het Weens Koopverdrag [The Vienna Sales Convention], Intersentia Rechtswetenschappen: Antwerp (1997) 191-228

STORME, Matthias E. [Belgium]

[Participant in development of Principles of European Contract Law]

1988. De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing [ - in Dutch], Tijdschrift voor Privaatrecht (1988) 1259

STORME, Matthias E. [Belgium]

1989-1990. De exceptio non adimpleti contractus, als uitlegvraag. Uitwerking van enkele aspekten in de verhouding tussen partijen, meer bepaald even redigheid en volgorde van de prestaties [ - in Dutch],Rechtskundig Weekblad (1989-90) 313-324

STORME, Matthias E. [Belgium]

1990. De invloed van de goede trouw op de kontraktuele schuldvorderingen [ - in Dutch] (1990)

STORME, Matthias E. [Belgium]

1991. Het ingaan en de terugwerkende kracht van de ontbinding van wederkerige overeenkomsten [ - in Dutch], Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht/Revue générale de droit civil(1991) 101-119

STORME, Matthias E. [Belgium]

1991. Bewijs - en verbintenisrechtelijke beschouwingen omtrent het stilzitten van de aangesprokene bij een faktuur en bij andere vormen van aanspraakbevestiging [ - in Dutch], Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht (1991) 463 et seq.

STORME, Matthias E. [Belgium]

1993. Het misverstand: de vertrouwensleer geldt ook tussen partijen [ - in Dutch], in: Tijkschrift voor belgisch burgerlijk recht (1993) 336 et seq.

STORME, M.L. / STORME, Matthias E. [Belgium]

1985. De bindende derdenbeslissing naar belgisch recht [ - in Dutch], Tijdschrift voor Privaatrecht (1985) 713-748

STRIKWERDA, L.

2002. Inleiding tot het Nederlandse international privaatrecht [ - in Dutch], 7th ed., Deventer (2002)

STRUYCKEN, A.V.M. [Netherlands]

1991. Ook het Weense Koopverdrag treedt in werking op 1 januari 1992 [The Vienna Sales Convention also Enters into Force on 1 January 1992 - in Dutch], in: van der Grinten/Kortmann/Nuytinck/Wammes eds., Onderneming en nieuw burgerlijk recht, Zwolle: Tjeenk Willink (1991) 443-449

TJITTES, R.P.J. L.

1992. Rechtsverwerking, Monografieën Nieuw BW A6b [ - in Dutch], Deventer (1992)

TJITTES, R.P.J.L.

1998. De Parol Evidence Rule: inspiratiebron of afschrikwekkend voorbeeld? [ - in Dutch], in: van Boom / Franke / Jordaans / Reurich / Wissink eds., Koop! BW-krant jaaboek 14, Deventer (1998) 25-47

TROMPENAARS, Bernardine W. M.

1989. Interpretatie-clausules in het eenvormig recht [Interpretation Clauses in the Uniform Law - in Dutch], in: Kokkini- Iatridou/Van der Velden ed., Eenvormig en vergelijkend privaatrecht, Lelystad: Koninklijke Vermande (1989) 25-49

TROMPENAARS, Bernardine W. M.

1989. Pluriforme unificatie en eniforme interpretatie - in het bijzonder de bijdrage van UNCITRAL aan de internationale unificatie van het privaatrecht [Pluriform Unification and Uniform Interpretation: In particular the contribution of UNCITRAL to the international unification of private law - in Dutch], Thesis Utrecht 1989, Deventer: Kluwer (1989) 219 p. [English summary 171-177]

VAN DE PAVERD, C.A.M.

1994. Internationale koop en het Weens Koopverdrag [International sales and the CISG - in Dutch], in: Wessels/Van Wechem eds., Contracteren in de internationale praktijk [Contracting in international practice], Deventer: Kluwer (1994) 73-102

VAN DER ZEE

1993. Het neiuwe recht van de Internationale Koop-Verkoop [The new law in international sales - in Dutch], Antwerpen: Maklu (1993)

VAN DER VELDEN, Franz J. see: van der VELDEN, Franz J.

VAN HUIZEN, Ph. H.J.G.

1994. Het internationale koopcontract [The international sales contract - in Dutch], in: Wessels/Van Wechem eds, Contracteren in de internationale praktijk [Contracting in international practice], Deventer: Kluwer (1994) 103-121

VAN NECK, Freek

1998-1999. Over de bevoegde rechter, het toepasselijk recht, herroepingsbedingen en de Belgische internationale openbare orde [On jurisdiction, the applicable law, conditions of revocation and the Belgian international public order (commenting on Hof van beroep Antwerpen 18 June 1996) - in Dutch], Algemeen Juridisch Tijdschrift, Gent (1998-99) 944-951

VAN ROEYEN, G.S.C.M. see:

van ROEYEN, G.S.C.M.

van der VELDEN, Frans J. A. [Netherlands]

[Participant in development of Principles of European Contract Law]

1979. De eenvormige koopwetten van 1964 [The Uniform Sales Law of 1964 - in Dutch], Deventer: Kluwer (1979) 339 p.

van der VELDEN, Frans J. A. [Netherlands]

1988. Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen [The Vienna Sales Convention 1980 and Its Remedies - in Dutch], Thesis: Utrecht, Deventer: Kluwer (1988) 608 p. [English Summary 457-462]

van der VELDEN, Frans J. A. [Netherlands]

1990. Europa 1992 en het Eenvormig Privaatrecht [ - in Dutch] (1990)

van der VELDEN, Frans J. A. [Netherlands]

1990. Het Weense Koopverdrag: Van Haags Eenvormige Koopverdragen naar Weens Eenvormig Koopverdrag [The Vienna Sales Convention From The Hague's Uniform Sales Conventions to the CISG - in Dutch], in: Nederlands Juristenblad: Zwolle (1990) 1663-1669

van der VELDEN, Frans J. A. [Netherlands]

1994. Internationaal Privaatrecht 1990-1993: de internationale koop in de Nederlandse rechtspraak [Private International Law 1990-1993: The International Sale of Goods in Dutch Court Decisions - in Dutch], in: 125 Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 's-Gravenhage/The Hague (1994) 546-547, 564-566

van der VELDEN, Frans J. A. [Netherlands]

1994. Overzicht der Nederlandse Rechtspraak. International Privaatrecht 1990-1993 [An Overview of Dutch Court Decisions International private law 1990-1993 (international sales) - in Dutch], in: 125 Weekblad voor privaatrecht, notariaaat en registratie, The Hague (1994) 546-547

VAN HOUTTE, Hans see: van HOUTTE, Hans

VERENIGING VOOR BURGERLIJK RECHT, [(Dutch) Association for Private Law] ed.

1995. Preadviezen [papers by Bertrams - in Dutch; by Ferrari - in English], Lelystad: Koninklijke Vermande (1995) 174 p.

VERHAGEN, Hendrikus L.E.

2001. Het spanningsveld tussen de vrijheid van rechtskeuze en het communautaire harmonisatie-proces [The between freedom of choice of law and the community harmonization process - in Dutch], 19 Nederlands Internationaal Privaatrecht (2001) 27-39

VEROUGSTRAETE, [Belgium]

1982. Wil en vertrouwen bij de totstandkoming van verbintenissen [ - in Dutch], Tijdschrift voor Privaatrecht (1990) 1163 et seq.

VLAS, P.

1991. Internationale koopovereenkomsten en de inwerkingtreding van het Weense Koopverdrag voor Nederland [International Sales Agreements and the Coming into Force of the Vienna Sales Convention for the Netherlands - in Dutch], in: Tijdschrift voor venootschappen, verenigingen en stichtingen, Deventer (1991) 70-72

VLAS, P.

1995. Commentaar [Commenting on European Court of Justice 29 June 1994 - Case C-288/92 - in Dutch], in: 38 TVVS - Tijdschrift voor venootschappen, verenigingen en stichtingen, Maandblad voor ondernemingsrecht en rechtspersonen, Deventer (l995) 54-55

VLAS, P.

1997. Note [Commenting on Netherlands Supreme Court 26 September 1997 - in Dutch], 44 Netherlands International Law Review (1997) 421 [422-425]

VRANKEN, [Netherlands]

1989. Mededelings-informatie- en Onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht [ - in Dutch] (1989)

de VRIES, Gerardus Jacobus Paulus

2002. Remedies op gorond van niet-nakoming van internationale contracten in het licht van de PECL [ - in Dutch], Kluwer (2002)

de VRIES, H. [Netherlands]

1982. Preadvies [Advisory opinion - in Dutch], in: deVries/Meijer/den Drijver, Internationale koop van roerende zaken [International sale of goods], Zwolle: Tjeenk Willink (1982) 1-98

de VRIES, H. / MEIJER, r.s. / DEN DRIJVER, G.M.M.

1982. Internationale koop van roerende zaken, naar materiell en internationaal privaatrecht [International Sales of Goods, According to Substantive and Private International Law - in Dutch] Preadviezen uitgebracht voor de Vereeniging 'Handelsrecht' [Substantive and Private International Law. Advisory Opinions to the Commercial Law Association], Zwolle: Tjeenk Willink (1982) 244 p.

WAUTELET, Patrick [Belgium]

1997. Verplichtingen van de koper [Obligations of the buyer - in Dutch], in: Het Weens Koopverdrag [The Vienna Sales Convention], Intersentia Rechtswetenschappen: Antwerp (1997) 155-189 Nos. 5.1-5.73

WAUTELET, Patrick [Belgium]

1998. De internationale koop: bronnen en beginselen [International trade: sources and principles - in Dutch], Reeks Advokatenpraktijk - Economisch recht, Antwerpen: Kluwer (1998) 62 p.

WAUTELET, Patrick [Belgium]

1999. De internationale koop: uitvoering van het contract en rechtsmiddelen [International trade: execution of contract and means of redress - in Dutch], Reeks Advokatenpraktijk - Economische recht, Antwerpen: Kluser (1999) 68 p.

WAUTELET, Patrick [Belgium]

1999. Het Weens Kooperverdrag [The Vienna Convention on the International Sale of Goods - in Dutch], in: D. Blommaert et al eds., Recht voor de Onderneming, Diegem: Kluwer (1999) 58 p.

WECHEM, T.H.M. / CHRISTIAANS, C.R.

2002. Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken [ - in Dutch], in: Nieuwenhuis / Stolker / Valk eds., Tekst & Commentaar Vermogensrecht, Deventer, Bijlage 26 (2002) 1775-1911

WESSELS, B. / VAN WECHEM, T.H.M. eds.

1994. Contracteren in de internationale praktijk [Contracting in international practice - in Dutch] [including papers by Christiaans, Van Huizen, Van de Paverd], Deventer: Kluwer. Serie recht en praktijk, Vol. 74 (1994) 470 p. [CISG 38-39, 48-40, 63, 73-102, 103-121, 164-165, 170, 217-218, 222, 226-227, 308-310, Indices 437, 466]

WESSELS, B. / VAN WECHEM, T.H.M. eds.

1995. Contracteren in de internationale praktijk/Deel II [Contracting in international practice: Part II - in Dutch], Deventer: Kluwer. Serie recht en praktijk,Vol. 92 (1995) 326 p. [CISG 3, 114]

de WILDE, Karel

1988-89. De interpratatie van het verdrag van Wenen inzake internationale koop en de rol van de gebruiken [The Interpretation of the CISG and the Role of Custom and Usage - in Dutch], in: 25 Jura Falconis, Leuven (1988-89) 431-437

ZAPHIRIOU, George A. [U.S.]

1994. Unification and Harmonization of Law Relating to Global and Regional Trading, 14 Northern Illinois University Law Review (1994) 407-419 [CISG at 409-410]

ZEBEN, / du PON, eds. [Netherlands]

1981. Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Algemeen gedeelte van het verbintenissensrecht [ - in Dutch] (1981)

van den ZEE, O.

1993. Het mieuwe recht van de internationale koop-verkoop [The new law of international sales - in Dutch], Antwerpen: Maklu (1993) 95 p.

ZWALVE, W.J.

1994. Het privaatrecht naar 2100 [The private law bound for 2100 - in Dutch], 11 Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (1994) 180-184 [CISG 183]


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents