QI Huan [China]

1998. [Probing into Certain Problems on the Application in China of the Principle of the Autonomy of Will in the CISG - in Chinese], Zhengfa pinglun [Political Science and Law Review] (1998) No. 4, 108-111

QI Zhicui [China]

2003. Hetong jiechu de sujili he falu houguo [On Retroactivity and Legal Consequence of the Termination of Contract - in Chinese], in: Anhui gongye daxue xuebao [Journal of Anhui Technology University (Social Sciences)], Ma'anshan (2003.1), Vol.20 No.1, 14-15&72

QIAN Ming [China]

2000. Woguo hetongfa yu lianheguo guoji huowu xiaoshou hetong gongyue guanyu hetong dingli de bijiao yanjiu [Comparative Study of Chinese Contract Law and CISG on the Conclusion of Contracts - in Chinese], in: Nanjing jingji xueyuan xuebao [Journal of Nanjing University of Economics], Nanjing (2000.2), 70-73

QIAN Yiming [China]

1989. Guoji maoyi jiufen chuli anli fenxi [Dispute Resolution and Case Analyses in International Trade - in Chinese], Beijing: Duiwai maoyi chubanshe [Foreign Trade Press] (1989)

QIN Kangmei [China]

2004. Lun shiji luxing weiyue zeren de wanshan [On the Betterment of the Remedy of Specific Performance - in Chinese], in: Nanjing shenji xueyuan xuebao [Journal of Nanjing Audit University], Nanjing (2004.11), Vol.1 No.4, 52-55

QIU Cicheng [China, Taiwan]

1998. Guoji maimai qiyue yu 1990 nian guomao tiaogui guanyu huowu weixian yizhuan zhi yanjiu [Study of the Passing of Risk in International Sales Contracts and 1990 edition of the Regulations on the International Trade - in Chinese], in: Taizhong shangzhuan xuebao [Journal of Taizhong Institute of Commerce], Taizhong (1998.6), No. 30, 367-376

QIU Cicheng [China, Taiwan]

2000. 2000 nian ban guomao tiaogui chutan [Preliminary Study of the 2000 edition of the Regulations on the International Trade - in Chinese], in: Taiwan jingji jinrong yuekan [Taiwan Economics and Finance Monthly- in Chinese], Taiwan (2000.10), No. 36:10 = 429, 11-18

QIU Cicheng [China, Taiwan]

2001. Guoji maimai jiajin zhifu zhi tantao [Study on Payment of the Price in International Sales - in Chinese], in: Guoli taizhong jishu xueyuan xuebao [Journal of the National Technology Institute of Taizhong], Taizhong (2001.6), No. 2, 95-120

QIU Nianzhu [China]

1988. Fengxian zhuanyi [Passing of Risk - Waimao Lecture No. 7 - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal (Beijing: University of International Business and Economics) (1988) No. 7, 23-26, 60

QIU Nianzhu [China]

1988. Hetong de dingli [Formation of Contract - Waimao Lecture No. 3 - in Chinese], in: Guoji maoyi wenti, International Trade Journal (Beijing: University of International Business and Economics) (1988) No. 3, 45-49

QIU Nianzhu [China]

1988. Hetong de qianding; Hetong de luxing [Conclusion of Contracts; Performance of Contract - in Chinese], in: Qiu Nianzhu ed., Guoji huowu maimai hetong [Contracts for the International Sale of Goods], Beijing: Duiwai maoyi chubanshe [Foreign Trade Press] (1988.10) Chapters 13-14. 161-216

QUASHIE-IDUN, J.

1988. International Conventions and Treaties in the Field of Industrial Property, 4 Lesotho Law Journal (1988) 107 et seq.

QUINN, James P.

2004. The Interpretation and Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 9 International Trade and Business Law Review 221 (2004)

QUIÑONES ESCAMEZ, Ana [Spain]

1993. Las normas de aplicación del convenio de la UNCITRAL sobre la compraventa internacional de mercancías (Viena, 1980) [The Sphere of Application of the CISG - in Spanish], in: Fernandez Rozas, José Carlos ed., España y la codificación internacional del Derecho internacional privado [Spain and the international codification of private international law] (San Lorenzo de El Escorial 13-14 December 1991), Madrid: Eurolex/Beramar (1993) 107-153

QUIÑONES ESCÁMEZ, Ana [Spain]

1995. [Open floor (19 May 1992)], in: UNCITRAL ed., Uniform Commercial Law in the Twenty-First Century. Proceedings of the Congress of the United Nations Commission on International Trade Law (New York 18-22 May 1992), New York: United Nations (1995) 104-105

QUIÑONES ESCÁMEZ, Ana / BATALLA TRILLA, Anna

2003. Un paso inevitable en la armonización del derecho contractual europeo: la elaboración de un derecho internacional privado común antento a los objetivos del mercado interior [ - in Spanish], in: Santiago Espiau Espiau / Antoni Vaquer Aloy ed., Bases de un Derecho Contractual Europeo [Bases of a European Contract Law], Tirant lo blanch: Valencia (2003) 617-628

QUINOT, Geo [South Africa]

2006. Offer, Acceptance, and the Moment of Contract Formation, in: MacQueen / Zimmerman ed., European Contract Law: Scots and South African Perspectives, Edinburgh University Press (2006) 74-97