Go to CISG Table of Contents || Go to Database Directory

Translated text of the CISG in Swedish

Translation as approved by the legislators of Sweden and Finland. Text provided by the Faculty of Law of the University of Turku.

Inledning
Artikel 1Artikel 2Artikel 3 Artikel 4Artikel 5Artikel 6Artikel 7 Artikel 8Artikel 9Artikel 10
Artikel 11Artikel 12Artikel 13 Artikel 14Artikel 15Artikel 16Artikel 17 Artikel 18Artikel 19Artikel 20
Artikel 21Artikel 22Artikel 23 Artikel 24Artikel 25Artikel 26Artikel 27 Artikel 28Artikel 29Artikel 30
Artikel 31Artikel 32Artikel 33 Artikel 34Artikel 35Artikel 36Artikel 37 Artikel 38Artikel 39Artikel 40
Artikel 41Artikel 42Artikel 43 Artikel 44Artikel 45Artikel 46Artikel 47 Artikel 48Artikel 49Artikel 50
Artikel 51Artikel 52Artikel 53 Artikel 54Artikel 55Artikel 56Artikel 57 Artikel 58Artikel 59Artikel 60
Artikel 61Artikel 62Artikel 63 Artikel 64Artikel 65Artikel 66Artikel 67 Artikel 68Artikel 69Artikel 70
Artikel 71Artikel 72Artikel 73 Artikel 74Artikel 75Artikel 76Artikel 77 Artikel 78Artikel 79Artikel 80
Artikel 81Artikel 82Artikel 83 Artikel 84Artikel 85Artikel 86Artikel 87 Artikel 88Artikel 89Artikel 90
Artikel 91Artikel 92Artikel 93 Artikel 94Artikel 95Artikel 96Artikel 97 Artikel 98Artikel 99Artikel 100
Artikel 101

KONVENTION
angående avtal om internationella köp av varor


De fördragsslutande staterna,

som beaktar de allmänna målen i de av Förenta Nationernas sjätte extra generalförsamling antagna resolutionerna om upprättande av en ny internationell ekonomisk ordning;

som anser att en utveckling av den internationella handeln på grundval av jämlikhet och ömsesidiga fördelar är en viktig faktor för främjande av vänskapliga förbindelser mellan staterna;

som anser att antagande av enhetliga regler angående avtal om internationella köp av varor med beaktande av olika sociala, ekonomiska och rättsliga system skulle bidra till att undan- röja rättsliga hinder i internationell handel och främja dess utveckling;

har överenskommit om följande:

DEL I.
Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

1 kap. Tillämpningsområde

1 artikel. 1) Denna konvention tillämpas på avtal om köp av varor mellan parter, vilkas affärsställen är belägna i olika stater:
a) när dessa stater är fördragsslutande stater; eller
b) när det följer av internationellt privaträttsliga regler att lagen i en fördragsslutande stat skall tillämpas.
2) Den omständigheten att parterna har sina affärsställen i olika stater skall inte beaktas då denna omständighet inte framgår av avtalet, tidigare affärsförbindelser mellan parter- na eller av upplysningar som de har givit vid någon tidpunkt före eller vid avtalsslutet.
3) Hänsyn skall inte tas till parternas nationalitet eller till deras eller avtalets civila eller kommersiella karaktär då konventionens tillämpning skall fastställas.

2 artikel. Denna konvention skall inte tillämpas på köp:
a) av en vara för personligt bruk eller för bruk av familj el- ler i köparens hushåll, med mindre säljaren vid någon tidpunkt före eller vid avtalsslutet varken visste eller borde ha vetat att varan köptes för sådant bruk;
b) på auktion;
c) vid exekutiv försäljning eller annars på grund av lag;
d) av aktier, värdepapper, omsättningspapper eller pengar;
e) av fartyg, båtar, svävare eller luftfartyg;
f) av elektricitet.

3 artikel. 1) Avtal om tillhandahållande av envara som skall tillverkas eller framställas anses som köp, såvida inte den part som beställer varan åtar sig att tillhandahålla en väsentlig del av det material som behövs för en sådan tillverkning eller framställning.
2) Denna konvention tillämpas inte på avtal där den övervägan- de delen av den parts skyldigheter, som skall leverera varan, består i att tillhandahålla arbete eller andra tjänster.

4 artikel. Denna konvention reglerar endast ingående av avtal om köp samt de rättigheter och skyldigheter för säljaren och köparen som härrör från ett sådant avtal. Den gäller inte, om inte annat är uttryckligen bestämt i konventionen:
a) giltigheten av ett avtal eller någon av bestämmelserna i det eller giltigheten av någon sedvänja;
b) den verkan som avtalet kan ha på äganderätten till den sål- da varan.

5 artikel. Denna konvention tillämpas inte på säljarens ansvarighet för död eller personskada som varan förorsakar.

6 artikel. Parterna kan utesluta tillämpningen av denna konvention eller, med förbehåll för artikel 12, avvika från eller ändra verkan av vilken som helst av bestämmelserna i den.

2 kap. Allmänna bestämmelser

7 artikel. 1) Vid tolkning av denna konvention skall hänsyn tas till dess internationella karaktär och till behovet att främja enhetlighet vid dess tillämpning samt iakttagandet av god tro i internationell handel.
2) Frågor som regleras i denna konvention, men som inte uttryckligen har lösts i den, skall lösas i enlighet med de allmänna principer som konventionen är grundad på eller, om sådana principer saknas, enligt den lag som är tillämplig en- ligt internationellt privaträttsliga regler.

8 artikel. 1) Vid tillämpning av denna konvention skall en parts uttalanden och övriga uppträdande tolkas i enlighet med hans avsikt, om den andra parten visste eller inte kunde ha varit omedveten om vilken avsikten var.
2) Om föregående stycke inte är tillämpligt, skall en parts uttalanden och övriga uppträdande tolkas i enlighet med den mening som en förnuftig person i den andra partens ställning skulle ha lagt in däri under samma omständigheter.
3) Vid fastställande av en parts avsikt eller hur en förnuftig person skulle ha uppfattat den, skall vederbörlig hänsyn tas till alla på sak verkande omständigheter i frågan, inbegripet avtalsförhandlingarna, bruk som har utbildats mellan parterna, handelsbruk och parternas senare uppträdande.

9 artikel. 1) Parterna är bundna av handelsbruk som de har kommit överens om och av bruk som de har skapat mellan sig.
2) Om inte annat har överenskommits, anses parterna under- förstått ha gjort tillämpligt på sitt avtal eller dess ingåen- de handelsbruk som parterna kände till eller borde ha känt till och som i internationell handel är allmänt känt och regelbundet iakttas av parter i avtal av föreliggande typ vid det ifrågavarande slaget av handel.

10 artikel. Vid tillämpning av denna konvention skall:

a) om en part har mer än ett affärsställe, det ställe beaktas, till vilket avtalet och dess fullgörande har sin närmaste anknytning, med beaktande av de omständigheter som parterna kände till eller förutsåg vid någon tidpunkt före eller vid avtalsslutet;
b) om en part inte har något affärsställe, avseende fästas vid hans hemvist.

11 artikel. Köp behöver inte ingås i eller bekräftas i skriftlig form och behöver inte uppfylla något annat formkrav. Det kan bevisas på vilket sätt som helst, också med vittnen.

12 artikel. De bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II av denna konvention som tillåter att köp ingås, ändras el- ler upphör genom överenskommelse eller tillåter anbud, an- tagande svar eller någon annan viljeyttring att göras i annan än skriftlig form gäller inte då en part har sitt affärsställe i en fördragsslutande stat som har avgivit en förklaring en- ligt artikel 96 i denna konvention. Parterna får inte inskrän- ka eller ändra verkan av denna artikel.

13 artikel. Vid tillämpning av denna konvention omfattar uttrycket "skriftlig" även telegram och telex.

DEL II.
Ingående av avtal

14 artikel. 1) Ett förslag om att sluta avtal som har ställts till en eller flera bestämda personer utgör ett anbud, om det är tillräckligt preciserat och anger anbudsgivarens avsikt att bli bunden i händelse av ett antagande svar. Ett förslag är tillräckligt preciserat om det anger varan och uttryckligen eller underförstått fastställer eller ger anvisning om hur mängd och pris skall fastställas.
2) Ett annat förslag än ett sådant som är ställt till en eller flera bestämda personer skall endast anses utgöra en anmodan att göra anbud, om inte förslagsställaren klart anger det mot- satta.

15 artikel. 1) Ett anbud får verkan när det kommer fram till anbudstagaren.
2) Ett anbud får återkallas, även om det inte kan återtas, om återkallelsen kommer fram till anbudstagaren före eller sam- tidigt som anbudet.

16 artikel. 1) Fram till dess att ett avtal har slutits kan ett anbud återtas, om återtagandet kommer fram till an- budstagaren innan han har avsänt ett antagande svar.
2) Ett anbud kan dock inte återtas:
a) om det anger, antingen genom att en bestämd tid för av- givande av svar har fastställts eller på annat sätt, att det inte kan återtas; eller
b) om det var rimligt för anbudstagaren att räkna med att an- budet inte kunde återtas och anbudstagaren har handlat i för- litan på anbudet.

17 artikel. Ett anbud upphör att gälla, även om det inte kan återtas, då ett avslående svar kommer fram till anbudsgivaren.

18 artikel. 1) Ett uttalande eller annat uppträdande av an- budstagaren som anger att han godtar ett anbud är ett antagan- de svar. Tystnad eller overksamhet är i sig själv inte tillräckligt för att gälla som ett antagande svar.
2) Ett antagande svar på ett anbud får verkan när uttrycket för godkännande kommer fram till anbudsgivaren. Ett antagande svar får inte verkan om svaret inte kommer fram till an- budsgivaren inom den tid som han har satt ut eller, om ingen tid har satts ut, inom skälig tid med vederbörlig hänsyn till omständigheterna kring avtalet, däribland hur snabbt kom- munikationssätt anbudsgivaren har anlitat. Ett muntligt anbud måste antas omedelbart, om inte annat framgår av omständig- heterna.
3) Om emellertid anbudstagaren i stöd av anbudet eller bruk som parterna har skapat mellan sig eller handelsbruk, utan att lämna något meddelande till anbudsgivaren kan ange att han godtar anbudet genom att utföra en handling, såsom en handling som hänför sig till avsändandet av varan eller prisets betal- ning, får det antagande svaret verkan när handlingen har ut- förts, under förutsättning att det sker inom den tid som har fastställts i föregående stycke.

19 artikel. 1) Svar på ett anbud som är avsett att vara ett antagande svar men som innehåller tillägg, begränsningar eller andra ändringar anses som avslag på anbudet och gäller som ett nytt anbud.
2) Svar på ett anbud som är avsett att vara ett antagande svar men som innehåller tilläggsvillkor eller avvikande bestämmel- ser vilka inte väsentligt ändrar villkoren i anbudet, skall likväl gälla som ett antagande svar, såvida inte anbudsgivaren utan oskäligt dröjsmål muntligen gör invändningar mot oö- verensstämmelsen eller avsänder ett meddelande av detta in- nehåll. Om han inte gör en sådan invändning, blir de villkor som framgår av anbudet med de ändringar som det antagande svaret innehåller avtalsvillkor.
3) Tilläggsvillkor eller avvikande bestämmelser om bland annat pris, betalning, varans kvalitet och mängd, plats och tid för avlämnande, omfattningen av den ena partens ansvarighet gen- temot den andra parten eller lösning av tvister anses väsentligt ändra villkoren i anbudet.

20 artikel. 1) En tid för avgivande av svar som anbudsgivaren har satt ut i ett telegram eller brev börjar löpa från den tidpunkt då telegrammet inlämnas för befordran eller från det datum som framgår av brevet eller, om inget sådant datum fram- går, från poststämpelns datum. En tid för avgivande av svar som anbudsgivaren har satt ut i telefonsamtal, telex eller an- nat omedelbart kommunikationsmedel börjar löpa från den tid- punkt då anbudet kommer fram till anbudstagaren.
2) Officiella helgdagar eller fridagar som infaller under acceptfristen tas med vid beräkningen av tiden. Om emellertid ett meddelande om antagande svar inte kan avlämnas på an- budsgivarens adress sista dagen av tiden, därför att denna dag infaller på en officiell helgdag eller fridag på an- budsgivarens affärsställe, förlängs fristen till den första efterföljande arbetsdagen.

21 artikel. 1) Ett antagande svar som kommer för sent gäller likväl som antagande svar, om anbudsgivaren utan dröjsmål muntligen meddelar anbudstagaren detta eller avsänder ett med- delande av detta innehåll.
2) Om det av ett brev eller annan skriftlig handling som in- nehåller ett försenat antagande svar framgår att det har sänts under sådana omständigheter att det, om befordran hade varit normal, skulle ha kommit anbudsgivaren till handa i tid, gäl- ler det försenade antagande svaret som ett antagande svar, om inte anbudsgivaren utan dröjsmål muntligen meddelar an- budstagaren att han anser att hans anbud inte längre gäller eller avsänder ett meddelande av detta innehåll.

22 artikel. Ett antagande svar kan återkallas, om återkallel- sen kommer anbudsgivaren till handa innan eller samtidigt som det antagande svaret skulle ha fått verkan.

23 artikel. Ett avtal sluts vid den tidpunkt då ett antagande svar på anbud får verkan i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.

24 artikel. Vid tillämpningen av denna del av konventionen anses ett anbud, ett antagande svar eller någon annan viljeförklaring "komma fram" till adressaten då den göros muntligen till honom eller på annat sätt avlämnas till honom personligen, på hans affärsställe eller postadress eller, om han inte har något affärsställe eller någon postadress, på hans hemvist.

DEL III.
Köp av varor

1 kap. Allmänna bestämmelser

25 artikel. Ett avtalsbrott av den ena av parterna är väsentligt om det medför en sådan olägenhet för den andra par- ten att denne väsentligt berövas det som han hade rätt att förvänta sig enligt avtalet, såvida varken den part som begick avtalsbrottet förutsåg eller en förnuftig person i samma ställning under samma omständigheter skulle ha förutsett ett sådant resultat.

26 artikel. En hävningsförklaring gäller endast om den görs genom ett meddelande till den andra parten.

27 artikel. Om inte annat uttryckligen är bestämt i denna del av konventionen gäller att ifall en part lämnar meddelande, fråga eller någon annan underrättelse i enlighet med denna del och med användande av ett under omständigheterna lämpligt medel för befordran, ett dröjsmål eller fel vid befordran av meddelandet eller dess uteblivna framkomst inte berövar denna part rätten att åberopa underrättelsen.

28 artikel. Om en part i enlighet med bestämmelserna i denna konvention har rätt att kräva att den andra parten fullgör en skyldighet, är en domstol inte skyldig att avkunna dom på naturafullgörelse, om inte domstolen skulle göra detta enligt sitt eget lands lagstiftning i fråga om liknande köp som inte regleras av konventionen.

29 artikel. 1) Ett avtal kan ändras eller bringas att upphöra enbart genom en överenskommelse mellan parterna.
2) Ett skriftligt avtal som innehåller en bestämmelse att ändring eller upphörande måste ske genom skriftlig överenskom- melse kan inte ändras eller bringas att upphöra genom överenskommelse på annat sätt. En part kan emellertid genom sitt uppträdande hindras från att göra en sådan bestämmelse gällande i den utsträckning som den andra parten har förlitat sig på detta uppträdande.

2 kap. Säljarens förpliktelser

30 artikel. Säljaren skall avlämna varan, överlämna dokument avseende varan samt föra över äganderätten till varan på det sätt som avtalet och konventionen förutsätter.

Avd. I. Avlämnande av varan och överlämnande av dokument

31 artikel. Om säljaren inte skall avlämna varan på någon an- nan bestämd plats består hans skyldighet att avlämna:
a) om köpet innefattar transport av varan, i att överlämna den till den förste transportören för transport till köparen;
b) om avtalet, i de fall som inte omfattas av föregående punkt, hänför sig till en bestämd vara eller till en vara som inte är bestämd men som skall tas ur ett bestämt parti, eller som skall tillverkas eller framställas och parterna vid av- talsslutet kände till att varan befann sig eller skulle tillverkas eller framställas på en bestämd plats, i att ställa varan till köparens förfogande på denna plats;
c) i övriga fall, i att ställa varan till köparens förfogande på den plats där säljaren hade sitt affärsställe vid av- talsslutet.

32 artikel. 1) Om säljaren, i enlighet med avtalet eller denna konvention, överlämnar varan till en transportör och om varan inte klart har hänförts till avtalet genom märkning, transportdokument eller på annat sätt, skall säljaren lämna ett meddelande till köparen om försändelsen med specificering av varan.
2) Om säljaren skall ordna transporten av varan, skall han sluta nödvändiga avtal för transport till den angivna orten med efter omständigheterna lämpligt transportmedel och på sed- vanliga villkor för sådana transporter.
3) Om säljaren inte skall teckna transportförsäkring för varan, skall han på köparens begäran tillhandahålla denne alla tillgängliga uppgifter som behövs för att denne skall kunna teckna en sådan försäkring.

33 artikel. Säljaren skall avlämna varan:
a) om en viss tidpunkt är fastställd i eller följer av av- talet, vid denna tidpunkt;
b) om en viss tidrymd är fastställd i eller följer av avtalet, när som helst under denna tidrymd, såvida det inte framgår av omständigheterna att köparen skall välja tidpunkten; eller
c) i andra fall, inom skälig tid efter avtalsslutet.

34 artikel. Om säljaren skall överlämna dokument avseende varan, skall han överlämna dem vid den tidpunkt, på den plats och i den form som är förutsatt i avtalet. Om säljaren har överlämnat dokument före denna tidpunkt, får han fram till den avtalsenliga tidpunkten för överlämnandet avhjälpa fel eller brister i dokumenten, såvida inte utövandet av denna rätt förorsakar köparen oskälig olägenhet eller oskälig kostnad. Köparen behåller emellertid den rätt han kan ha att kräva skadestånd enligt denna konvention.

Avd. II. Varans avtalsenlighet och tredje mans krav

35 artikel. 1) Säljaren skall avlämna en vara som ifråga om mängd, kvalitet och beskrivning överensstämmer med det som av- talet förutsätter och i sådan behållare eller förpackning som avtalet förutsätter.
2) Har inte parterna kommit överens om annat, överensstämmer varan inte med avtalet om den inte:
a) är lämplig för de ändamål, till vilka varor av motsvarande beskrivning i allmänhet används;
b) är lämplig för ett bestämt ändamål som säljaren uttryckligen eller underförstått har fått veta vid av- talsslutet, utom då det framgår av omständigheterna att köparen inte förlitade sig på eller att det var oskäligt för honom att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning;
c) har de egenskaper hos en vara, som säljaren har lagt fram för köparen i varuprov eller modell;
d) är i behållare eller har förpackats på det sätt som är brukligt för sådana varor eller, då det inte finns något sådant bruk, på ett sätt som är ändamålsenligt för att bevara och skydda varan.
3) Säljaren är inte ansvarig enligt stycke 2 punkterna a- d för fel i varan, om köparen vid avtalsslutet kände till eller inte kunde ha varit omedveten om ett sådant fel.

36 artikel. 1) Säljaren är ansvarig i enlighet med avtalet och denna konvention för fel som föreligger vid den tidpunkt då risken går över på köparen, även om felet visar sig först ef- ter denna tidpunkt.
2) Säljaren är även ansvarig för fel som uppstår efter den i föregående stycke angivna tidpunkten och som beror på brott mot någon av hans skyldigheter, däribland brott mot en garanti att varan under en viss tid kommer att förbli lämplig för sitt vanliga ändamål eller för något bestämt ändamål eller kommer att behålla angivna egenskaper eller kännetecken.

37 artikel. Om säljaren har avlämnat varan före den avtalade tiden för avlämnande, får han intill denna tidpunkt avlämna delar som fattas, fylla ut bristen i varans mängd, avlämna varor för att ersätta felaktiga varor eller avhjälpa fel i den avlämnade varan, under förutsättning att utövandet av denna rätt inte förorsakar köparen oskälig olägenhet eller oskälig kostnad. Köparen behåller dock den rätt han kan ha att kräva skadestånd enligt denna konvention.

38 artikel. 1) Köparen skall undersöka varan eller låta under- söka den så snart som det efter omständigheterna är möjligt.
2) Om avtalet innefattar transport av varan, får undersöknin- gen uppskjutas till dess att varan har kommit fram till bes- tämmelseorten.
3) Om varan omdirigeras under transporten eller sänds vidare av köparen utan att denne har haft skälig möjlighet att under- söka den och säljaren vid avtalsslutet kände till eller borde ha känt till möjligheten av en sådan omdirigering eller vidaresändning, får undersökningen uppskjutas till dess att varan har anlänt till den nya bestämmelseorten.

39 artikel. 1) Köparen förlorar rätten att åberopa fel i varan om han inte inom skälig tid efter det att han märkte eller borde ha märkt felet reklamerar till säljaren och uppger felets art.
2) I alla händelser förlorar köparen rätten att åberopa fel i varan om han inte reklamerar till säljaren om felet senast inom två år från den tidpunkt, då varan faktiskt överlämnades till köparen, om inte denna tidsfrist är oförenlig med en av- talad garantitid.

40 artikel. Säljaren får inte åberopa bestämmelserna i artik- larna 38 och 39, om felet hänför sig till omständigheter som han kände till eller inte kunde ha varit omedveten om och som han inte upplyste köparen om.

41 artikel. Säljaren skall avlämna en vara som inte belastas av en rätt för eller ett krav från tredje man, om inte köparen har samtyckt till att ta emot varan belastad av en sådan rätt eller ett sådant krav. Om emellertid rätten eller kravet grun- das på en industriell rätt eller annan immaterialrätt, bestäms säljarens skyldigheter enligt artikel 42.

42 artikel. 1) Säljaren skall avlämna en vara som inte belas- tas av en sådan rätt för eller ett sådant krav från tredje man, som grundas på en industriell rätt eller annan im- materialrätt, vilken säljaren kände till eller inte kunde ha varit omedveten om vid avtalsslutet, under förutsättning att rätten eller kravet grundas på en industriell rätt eller annan immaterialrätt:
a) enligt lagen i den stat där varan skall säljas vidare eller användas på annat sätt, om parterna vid avtalsslutet förutsåg att varan skulle säljas vidare eller användas i den staten; eller
b) i andra fall enligt lagen i den stat där köparen har sitt affärsställe.
2) Säljarens skyldigheter enligt föregående stycke omfattar inte fall då:
a) köparen vid avtalsslutet kände till eller inte kunde ha varit omedveten om rätten eller kravet; eller
b) rätten eller kravet härrör från att säljaren har följt tek- niska ritningar, modeller, former eller andra sådana specifikationer som köparen har tillhandahållit.

43 artikel. 1) Köparen förlorar rätten att åberopa bestämmel- serna i artikel 41 eller 42, om han inte reklamerar till säl- jaren med angivande av arten av rätten eller kravet inom skälig tid efter det han har blivit eller borde ha blivit med- veten om rätten eller kravet.
2) Säljaren får inte åberopa bestämmelserna i föregående stycke om han kände till tredje mans rätt eller krav och dess art.

44 artikel. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 39 stycke 1 och i artikel 43 stycke 1 får köparen göra prisavdrag enligt artikel 50 eller kräva skadestånd med undantag av skadestånd för förlorad handelsvinst, om han har en skälig ursäkt för sin underlåtenhet att reklamera på föreskrivet sätt.

Avd. III. Påföljder vid säljarens avtalsbrott

45 artikel. 1) Om säljaren inte fullgör någon av sina skyldig- heter enligt avtalet eller denna konvention får köparen:
a) utöva de rättigheter som anges i artiklarna 46-52;
b) kräva skadestånd enligt artiklarna 74-77.
2) Köparen förlorar inte den rätt att kräva skadestånd han kan ha genom att utöva sin rätt att göra andra påföljder gällande.
3) Säljaren kan inte beviljas anstånd av en domstol eller skiljedomstol då köparen gör gällande påföljder av av- talsbrott.

46 artikel. 1) Köparen får kräva att säljaren fullgör sina skyldigheter, om inte köparen har gjort gällande en påföljd som är oförenlig med ett sådant krav.
2) Om varan inte överensstämmer med avtalet, kan köparen kräva omleverans endast om felet utgör ett väsentligt avtalsbrott och krav på omleverans framställs antingen i samband med rek- lamation enligt artikel 39 eller inom skälig tid därefter.
3) Om varan inte överensstämmer med avtalet, kan köparen kräva att säljaren avhjälper felet genom reparation, om inte detta är oskäligt med beaktande av samtliga omständigheter. Krav på reparation måste framställas antingen i samband med rek- lamation enligt artikel 39 eller inom skälig tid därefter.

47 artikel. 1) Köparen får sätta ut en skälig tilläggstid inom vilken säljaren skall fullgöra sina skyldigheter.
2) Om inte köparen har mottagit något meddelande från säljaren om att denne inte kommer att fullgöra avtalet inom den sålunda utsatta tiden, får köparen inte under denne tid göra gällande någon påföljd för avtalsbrott. Köparen förlorar emellertid in- te den rätt han kan ha att kräva skadestånd på grund av dröjsmål med fullgörelsen.

48 artikel. 1) Med förbehåll för artikel 49 får säljaren även efter tidpunkten för avlämnandet på egen bekostnad avhjälpa sin underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter, om han kan göra detta utan oskäligt dröjsmål och utan att förorsaka köparen oskälig olägenhet eller osäkerhet beträffande er- sättning från säljaren för utlägg som köparen har erlagt i förskott. Köparen behåller dock den rätt han kan ha att kräva skadestånd enligt denna konvention.
2) Om säljaren uppmanar köparen att meddela om han kommer att godta fullgörelse och köparen inte svarar inom skälig tid, får säljaren fullgöra inom den tid som har angetts i hans uppmaning. Köparen får inte under denna tid göra gällande en påföljd som är oförenlig med säljarens fullgörelse.
3) Ett meddelande från säljaren om att han kommer att fullgöra inom en angiven tid skall anses innehålla en uppmaning enligt föregående stycke om att köparen skall meddela sitt beslut.
4) En uppmaning eller ett meddelande från säljaren enligt stycke 2 eller 3 i denna artikel får inte verkan, om den inte har kommit fram till köparen.

49 artikel. 1) Köparen får häva köpet:
a) om säljaren inte fullgör någon av sina skyldigheter enligt avtalet eller denna konvention och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott; eller
b) i händelse avlämnande inte har skett, om säljaren inte av- lämnar varan inom den tilläggstid som har utsatts av köparen enligt artikel 47 stycke 1, eller förklarar att han inte kom- mer att avlämna varan inom denna tilläggstid.
2) När säljaren har avlämnat varan förlorar köparen dock rät- ten att häva köpet, om har inte gör det:
a) vid försenat avlämnande, inom skälig tid efter det att han har fått veta att avlämnande har skett;
b) vid annat avtalsbrott än försenat avlämnande, inom skälig tid:
i) efter det köparen fick eller borde ha fått kännedom om av- talsbrottet;
ii) efter utgången av en tilläggstid som köparen har satt ut enligt artikel 47 stycke 1 eller efter det att säljaren har förklarat att han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom en sådan tilläggstid; eller
iii) efter utgången av en tilläggstid som säljaren har angett enligt artikel 48 stycke 2 eller efter det att köparen har förklarat att han inte kommer att godta fullgörelse.

50 artikel. Om varan inte överensstämmer med avtalet och oav- sett om priset redan har betalts eller inte får köparen göra prisavdrag enligt förhållandet mellan den faktiskt avlämnade varans värde vid tiden för avlämnandet och det värde som en avtalsenlig vara skulle ha haft vid denna tidpunkt. Om säl- jaren emellertid avhjälper sin underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 37 eller artikel 48 eller om köparen avvisar säljarens fullgörelse i enlighet med dessa ar- tiklar, får köparen inte göra prisavdrag.

51 artikel. 1) Om säljaren avlämnar endast en del av varan el- ler om endast en del av den avlämnade varan överensstämmer med avtalet, skall artiklarna 46-50 tillämpas på den del som sak- nas eller som inte överensstämmer med avtalet.
2) Köparen får häva köpet i dess helhet endast om underlåten- heten att avlämna allt av varan eller att avlämna den i överensstämmelse med avtalet utgör ett väsentligt avtalsbrott.

52 artikel. 1) Om säljaren avlämnar varan före den utsatta tiden, får köparen ta emot varan eller avvisa den.
2) Om säljaren avlämnar en större mängd än vad som har av- talats, får köparen ta emot den överskjutande mängden eller avvisa den. Tar köparen emot hela den överskjutande mängden eller en del av den, skall han betala för denna enligt det pris som är fastställt i avtalet.

3 kap. Köparens förpliktelser

53 artikel. Köparen skall betala för varan och överta den såsom avtalet och konventionen förutsätter.

Avd. I. Betalning av priset

54 artikel. Köparens skyldighet att betala priset omfattar även skyldighet att vidta sådana åtgärder och att uppfylla sådana föreskrifter för att betalning skall kunna ske som kan förutsättas enligt avtalet eller lagar och bestämmelser.

55 artikel. Då ett giltigt avtal har slutits utan att det uttryckligen eller underförstått fastställer priset eller ger anvisningar om hur det skall bestämmas, anses parterna, om in- te annat framgår av omständigheterna, underförstått ha hän- visat till gängse pris vid tiden för avtalsslutet för varor som har sålts under jämförliga omständigheter i det if- rågavarande slaget av handel.

56 artikel. Om priset fastställs efter varans vikt, skall det i tveksamma fall bestämmas efter nettovikten.

57 artikel. 1) Om köparen inte skall betala priset på någon annan bestämd plats, skall han betala det till säljaren:
a) där säljaren har sitt affärsställe; eller
b) om betalning skall ske mot överlämnande av varan eller dokument, där överlämnandet sker.
2) Säljaren skall bära den ökning av kostnaderna för betalnin- gen som förorsakas av att hans affärsställe har flyttats efter avtalsslutet.

58 artikel. 1) Om köparen inte skall betala priset vid någon annan bestämd tidpunkt, skall han betala det då säljaren stäl- ler antingen varan eller de dokument, till vilka förfogan- derätten över varan är knuten, till köparens förfogande i en- lighet med avtalet och denna konvention. Säljaren får göra en sådan betalning till villkor för att varan eller dokument får överlämnas.
2) Om avtalet innefattar transport av varan, får säljaren sän- da den på villkor att varan eller dokument, till vilka för- foganderätten över varan är knuten, inte skall överlämnas till köparen annat än mot betalning av priset.
3) Köparen är inte skyldig att betala priset innan han har haft tillfälle att undersöka varan, om inte det förfaringssätt för avlämnande eller betalning som parterna har kommit överens om är oförenligt med att han får ett sådant tillfälle till un- dersökning.

59 artikel. Köparen skall betala priset vid den avtalade tiden eller vid den tid som följer av avtalet och konventionen utan anmodan eller uppfyllelse av andra formaliteter från säljarens sida.

Avd. II. Övertagande av varan

60 artikel. Köparens skyldighet att överta varan består:
a) i att utföra alla de handlingar som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna avlämna varan; och
b) i att ta emot varan.

Avd. III. Påföljder vid köparens avtalsbrott

61 artikel. 1) Om köparen inte fullgör någon av sina skyldig- heter enligt avtalet eller denna konvention, får säljaren:
a) utöva de rättigheter som anges i artiklarna 62-65;
b) kräva skadestånd enligt artiklarna 74-77.
2) Säljaren förlorar inte den rätt att kräva skadestånd han kan ha genom att utöva sin rätt att göra andra påföljder gäl- lande.
3) Köparen kan inte beviljas anstånd av en domstol eller skil- jedomstol då säljaren gör gällande påföljder av avtalsbrott.
62 artikel. Säljaren får kräva att köparen betalar priset, övertar varan eller fullgör sina andra skyldigheter, om inte säljaren har gjort gällande en påföljd som är oförenlig med ett sådant krav.

63 artikel. 1) Säljaren får sätta ut en skälig tilläggstid inom vilken köparen skall fullgöra sina skyldigheter.
2) Om inte säljaren har mottagit något meddelande från köparen om att denne inte kommer att fullgöra avtalet inom den sålunda utsatta tiden, får säljaren inte under denna tid göra gällande någon påföljd för avtalsbrott. Säljaren förlorar emellertid inte den rätt han kan ha att kräva skadestånd på grund av dröjsmål med fullgörelsen.

64 artikel. 1) Säljaren får häva köpet:
a) om köparen inte fullgör någon av sina skyldigheter enligt avtalet eller denna konvention och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott; eller
b) om köparen inte fullgör sin skyldighet att betala priset eller överta varan inom den tilläggstid som har utsatts av säljaren enligt artikel 63 stycke 1, eller förklarar att han inte kommer att fullgöra skyldigheten inom denna tilläggstid.
2) När köparen har betalat priset förlorar säljaren dock rät- ten att häva köpet, om han inte gör det:
a) vid försenad fullgörelse av köparen, innan säljaren har fått veta att fullgörelse har skett; eller
b) vid annat avtalsbrott än försenad fullgörelse av köparen, inom skälig tid:
i) efter det att säljaren fick eller borde ha fått kännedom om avtalsbrottet; eller
ii) efter utgången av en tilläggstid som säljaren har satt ut enligt artikel 63 stycke 1 eller efter det att köparen har förklarat att han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom en sådan tilläggstid.

65 artikel. 1) Om köparen enligt avtalet skall lämna specifikation rörande form, mått eller andra egenskaper hos varan och underlåter att göra en sådan specifikation antingen inom den avtalade tiden eller inom skälig tid efter det att han har tagit emot en uppmaning om det från säljaren, får säl- jaren, utan att förlora andra rättigheter han kan ha, själv göra specifikationen i enlighet med köparens krav som han kan vara medveten om.
2) Om säljaren själv gör specifikation, skall han meddela köparen om detaljerna i den och sätta ut en skälig tid inom vilken köparen får göra en annan specifikation. Om köparen, efter att han har tagit emot ett sådant meddelande, inte gör specifikationen inom den sålunda utsatta tiden, är den specifikation som säljaren har gjort bindande.

4 kap. Riskens övergång

66 artikel. Förlust av eller skada på varan efter det att ris- ken har gått över på köparen befriar inte denne från hans skyldighet att betala priset, om inte förlusten eller skadan beror på en åtgärd eller underlåtenhet av säljaren.

67 artikel. 1) Om köpet innefattar transport av varan och säl- jaren inte skall avlämna den på en bestämd plats, går risken över på köparen när varan överlämnas till den förste transpor- tören för transport till köparen i enlighet med köpet. Om säl- jaren skall överlämna varan till en transportör på en bestämd plats, går risken inte över på köparen innan varan överlämnas till transportören på denna plats. Den omständigheten att säl- jaren har rätt att hålla inne de dokument till vilka förfogan- derätten över varan är knuten påverkar inte riskens övergång.
2) Risken går dock inte över på köparen förrän varan klart har hänförts till köpet genom märkning av den, genom transportdokument, genom meddelande till köparen eller på något annat sätt.

68 artikel. Risken för en vara som har sålts medan den befin- ner sig under transport går över på köparen från avtalsslutet. Om emellertid omständigheterna utvisar det, övertar köparen risken från den tidpunkt då varan överlämnades till den transportör som har utfärdat de dokument, vilka anger transportavtalet. Om emellertid säljaren vid avtalsslutet visste eller borde ha vetat att varan hade gått förlorad eller skadats och inte har meddelat köparen detta, bär dock säljaren risken för förlusten eller skadan.

69 artikel. 1) I de fall som inte omfattas av artiklarna 67 och 68 går risken över på köparen då han tar emot varan eller, om han inte gör detta i tid, från den tidpunkt då varan ställdes till hans förfogande och han begår avtalsbrott genom att inte ta emot den.
2) Om köparen emellertid skall ta emot varan på någon annan plats än säljarens affärsställe, går risken över då tiden för avlämnandet är inne och köparen vet att varan har ställts till hans förfogande på denna plats.
3) Om köpet gäller en vara som ännu inte är bestämd, anses varan inte stå till köparens förfogande förrän den klart har hänförts till köpet.

70 artikel. Om säljaren har begått ett väsentligt avtalsbrott, begränsar inte artiklarna 67, 68 och 69 de påföljder som köparen kan göra gällande på grund av avtalsbrottet.

5 kap. Gemensamma bestämmelser om säljarens och köparens förpliktelser

Avd. I. Befarat avtalsbrott och successiv leverans

71 artikel. 1) En part får inställa fullgörelsen av sina skyl- digheter om det efter avtalsslutet blir uppenbart att den andra parten inte kommer att fullgöra en väsentlig del av sina skyldigheter till följd av:
a) en allvarlig brist i hans förmåga att fullgöra eller i hans kreditvärdighet; eller
b) hans uppträdande vid förberedelserna till fullgörelse eller vid fullgörelsen av avtalet.
2) Om säljaren redan har avsänt varan innan de grunder som an- ges i föregående punkt blev uppenbara, får han förhindra att varan överlämnas till köparen, även om denne innehar ett dokument som ger honom rätt att erhålla varan. I detta stycke avses endast rättigheter till varan i förhållandet mellan köparen och säljaren.
3) En part som inställer sin fullgörelse, antingen innan varan har avsänts eller därefter, skall omedelbart meddela den andra parten om detta och fortsätta med sin fullgörelse, om den andra parten ställer en tillräcklig säkerhet för sin fullgörelse.

72 artikel. 1) Står det före tidpunkten för fullgörelse klart att den ena av parterna kommer att begå ett väsentligt av- talsbrott får den andra parten häva avtalet.
2) Om tiden tillåter, skall den part som har för avsikt att häva avtalet ge skälig underrättelse till den andra parten om detta för att bereda denne möjlighet att ställa en godtagbar säkerhet för sin fullgörelse.
3) Bestämmelserna i föregående stycke skall inte tillämpas om den andra parten har förklarat att han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter.

73 artikel. 1) Om vid ett avtal om att varan skall avlämnas i delleveranser den ena parten inte fullgör någon av sina skyl- digheter beträffande en delleverans och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott beträffande denna leverans, får den andra parten häva avtalet beträffande denna leverans.
2) Om den ena partens underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter beträffande en delleverans ger den andra parten god grund att anta att ett väsentligt avtalsbrott kommer att inträffa beträffande framtida delleveranser, får den sistnämnda parten häva avtalet beträffande framtida del- leveranser, under förutsättning att han gör det inom skälig tid.
3) En köpare som häver avtalet beträffande en leverans får samtidigt häva det beträffande leveranser som redan har avläm- nats eller framtida leveranser, om leveranserna på grund av deras inbördes samband inte kunde användas för det ändamål parterna förutsåg vid avtalsslutet.

Avd. II Skadestånd

74 artikel. Skadestånd för avtalsbrott av den ena parten bes- tår av ett belopp som motsvarar den förlust, också förlorad handelsvinst, som den andra parten har lidit till följd av av- talsbrottet. Sådant skadestånd får inte överstiga den förlust som, enligt vad den felande parten vid avtalsslutet förutsåg eller borde ha förutsett, kunde bli en följd av avtalsbrottet i belysning av de omständigheter och förhållanden som han då kände till eller borde ha känt till.

75 artikel. Om köpet hävs och om köparen har gjort ett täckningsköp eller säljaren har sålt varan på nytt på ett skäligt sätt och inom skälig tid efter det att avtalet hävdes, har den part som kräver skadestånd rätt till såväl skillnaden mellan det avtalade priset och priset vid ersättningsköpet som ytterligare skadestånd enligt artikel 74.

76 artikel. 1) Om köpet hävs och det finns ett gängse pris på varan, har den part som kräver skadestånd och som inte har gjort ett köp eller en ersättningsförsäljning enligt artikel 75, rätt till såväl prisskillnaden mellan det avtalade priset och gängse pris vid den tidpunkt då köpet hävs som ytterligare skadestånd enligt artikel 74. Om emellertid den part som kräver skadestånd har hävt köpet efter det att han har tagit emot varan, skall gängse pris vid tiden för mottagandet til- lämpas i stället för gängse pris då avtalet hävdes.
2) Vid tillämpning av föregående stycke är gängse pris det pris som gäller på den plats där varan borde ha avlämnats el- ler, om det inte finns något gängse pris på denna plats, priset på en annan skäligen jämförlig plats med vederbörlig hänsyn till skillnader i transportkostnaderna för varan.

77 artikel. En part som gör gällande ett avtalsbrott skall vidta sådana åtgärder som efter omständigheterna är skäliga för att begränsa den förlust, också förlorad handelsvinst, som skulle följa av avtalsbrottet. Om han inte vidtar sådana åt- gärder, kan den felande parten kräva att skadeståndet sätts ned med ett belopp som motsvarar det belopp, med vilken för- lusten borde ha begränsats.

Avd. III. Ränta

78 artikel. Om en part inte betalar priset eller något annat förfallet belopp, har den andra parten rätt till ränta på beloppet utan att berövas rätten att göra gällande krav på skadestånd enligt artikel 74.

Avd. IV. Befrielsegrunder

79 artikel. 1) En part är inte ansvarig för att han inte har fullgjort någon av sina skyldigheter, om han visar att detta berodde på ett hinder utanför hans kontroll och det inte skäligen kunde förutsättas att han skulle ha beaktat hindret vid avtalsslutet eller att han skulle ha undvikit eller över- vunnit hindret eller dess följder.
2) Om partens avtalsbrott beror på ett avtalsbrott av en tred- je person som han har givit i uppdrag att fullgöra hela av- talet eller en del av det, är parten befriad från ansvarighet endast om:
a) han är befriad enligt föregående stycke; och
b) den person som han har gett uppdraget till även skulle vara befriad från ansvarighet, om bestämmelserna i nämnda stycke skulle tillämpas på honom.
3) Befrielse från ansvarighet enligt denna artikel gäller för den tid under vilken hindret föreligger.
4) Den part som inte fullgör en skyldighet skall meddela den andra parten om hindret och dess inverkan på hans möjligheter att fullgöra skyldigheten. Om den andra parten inte har fått meddelandet inom skälig tid efter det att den part som inte fullgör skyldigheten fick eller borde ha fått kännedom om hindret, är den sistnämnda parten skyldig att ersätta den skada som uppkommer härigenom.
5) Ingenting i denna artikel utgör ett hinder för någondera parten att utöva någon annan rätt än rätten att kräva skades- tånd enligt denna konvention.

80 artikel. En part får inte åberopa ett avtalsbrott av den andra parten i den utsträckning som den uteblivna fullgörelsen orsakades av en handling eller underlåtenhet av den först nämnda parten.

Avd. V. Verkningarna av hävning

81 artikel. 1) Hävning av köpet befriar båda parter från deras skyldigheter enligt avtalet med undantag för en eventuell skadeståndsskyldighet. Hävning påverkar inte bestämmelser i avtalet om biläggande av tvister eller andra avtalsbestämmel- ser som gäller parternas rättigheter och skyldigheter till följd av att köpet hävs.
2) En part som helt eller delvis har fullgjort köpet får kräva att den andra parten lämnar tillbaka det som den förstnämnda parten har tillhandahållit eller betalt enligt avtalet. Om båda parter skall lämna tillbaka det som de har tagit emot, skall de göra detta samtidigt.

82 artikel. 1) Köparen förlorar rätten att häva köpet eller kräva att säljaren gör en omleverans om det är omöjligt för köparen att lämna tillbaka varan i väsentligen samma tillstånd som den var i då han tog emot den.
2) Föregående stycke skall inte tillämpas:
a) om omöjligheten att lämna tillbaka varan eller att lämna tillbaka den väsentligen i det tillstånd i vilket köparen mot- tog varan inte beror på en handling eller underlåtenhet av honom;
b) om varan eller en del av den har förstörts eller försämrats till följd av en undersökning enligt artikel 38; eller
c) om varan eller en del av den har sålts i normal handel el- ler har förbrukats eller förändrats av köparen under normal användning innan han märkte eller borde ha märkt felet.

83 artikel. En köpare som har förlorat rätten att häva köpet eller att kräva att säljaren gör en omleverans enligt artikel 82 bibehåller rätten att göra gällande alla andra påföljder enligt avtalet och denna konvention.

84 artikel. 1) Om säljaren skall betala tillbaka priset, skall han också betala ränta på det från den dag då priset betalades.
2) Köparen skall lämna säljaren redovisning för den nytta som han har haft av varan eller en del av den:
a) om han skall lämna tillbaka varan eller en del av den; el- ler
b) om det är omöjligt för honom att lämna tillbaka hela varan eller en del av den eller att lämna tillbaka hela varan eller en del av den väsentligen i det tillstånd i vilket han tog emot varan men han trots detta har hävt köpet eller krävt att säljaren skall göra en omleverans.

Avd. VI. Vård av varan

85 artikel. Om köparen är i dröjsmål med att ta emot varan el- ler om han, då priset skall betalas och varan avlämnas sam- tidigt, inte betalar priset, och säljaren antingen har varan i sin besittning eller på annat sätt kan förfoga över den, skall säljaren vidta under omständigheterna skäliga åtgärder för att ta vård om varan. Han har rätt att hålla inne varan till dess att köparen har ersatt honom för skäliga kostnader.

86 artikel. 1) Om köparen har tagit emot varan och har för av- sikt att utöva rätten enligt avtalet eller konventionen att avvisa den, skall han vidta under omständigheterna skäliga åt- gärder för att ta vård om varan. Han har rätt att hålla inne varan till dess att säljaren har ersatt honom för skäliga kostnader.
2) Om en vara som har sänts till köparen har ställts till den- nes förfogande på bestämmelseorten och han utövar rätten att avvisa den, skall han ta hand om varan för säljarens räkning, under förutsättning att detta kan ske utan att priset betalas och utan oskälig olägenhet eller oskälig kostnad. Denna bes- tämmelse är inte tillämplig om säljaren eller någon som har rätt att ta hand om varan för säljarens räkning finns på bes- tämmelseorten. Om köparen tar hand om varan enligt detta stycke, tillämpas föregående stycke på hans rättigheter och skyldigheter.

87 artikel. En part som skall vidta åtgärder för vård om varan kan lägga upp den i någon annans lager på den andra partens bekostnad, under förutsättning att kostnaden för detta inte är oskälig.

88 artikel. 1) En part som skall ta vård om varan enligt ar- tikel 85 eller 86, får sälja den på lämpligt sätt om den andra parten har dröjt oskäligt länge med att ta hand om eller åter- ta varan eller med att betala priset eller kostnaderna för vården om varan under förutsättning att den andra parten i god tid har underrättats om avsikten att sälja varan.
2) Om varan är utsatt för snabb försämring eller om vården av den skulle medföra en oskälig kostnad, skall en part som skall ta vård om varan enligt artikel 85 eller 86 vidta skäliga åt- gärder för att sälja den. Han skall såvitt möjligt lämna den andra parten meddelande om sin avsikt att sälja varan.
3) En part som säljer varan har rätt att av intäkterna från försäljningen hålla inne ett belopp som täcker skäliga utgif- ter för vården av varan och försäljningen. Han skall redovisa överskottet till den andra parten.

DEL IV
Slutbestämmelser

89 artikel. Förenta Nationernas generalsekreterare utses här- med till depositarie för denna konvention.

90 artikel. Denna konvention gäller inte framom en internatio- nell överenskommelse som redan har ingåtts eller kan komma att ingås och som innehåller bestämmelser rörande frågor som reg- leras i denna konvention, under förutsättning att parterna har sina affärsställen i stater som är parter i en sådan överenskommelse.

91 artikel. 1) Denna konvention är öppen för undertecknande vid det avslutande mötet i Förenta Nationernas konferens an- gående avtal om internationella köp av varor och skall förbli öppen för undertecknande av samtliga stater på Förenta Natio- nernas högkvarter i New York fram till den 30 september 1981.
2) Denna konvention skall ratificeras, godtas eller godkännas av signatärstaterna.
3) Denna konvention är öppen för anslutning av samtliga stater som inte är signatärstater från dagen den är öppen för under- tecknande.
4) Instrument rörande ratifikation, godtagande, godkännande och anslutning skall deponeras hos Förenta Nationernas generalsekreterare.

92 artikel. 1) En fördragsslutande stat kan vid undertecknan- de, ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning förklara att den inte skall vara bunden av del II eller III av denna konvention.
2) En fördragsslutande stat som avger en förklaring enligt föregående stycke beträffande del II eller III av denna kon- vention skall inte anses som en fördragsslutande stat enligt artikel 1 stycke 1 i denna konvention vad gäller frågor som regleras i den del på vilken deklarationen är tillämplig.

93 artikel. 1) En fördragsslutande stat som har två eller flera områden i vilka enligt dess konstitution olika rättssys- tem är tillämpliga i förhållande till frågor som behandlas i denna konvention kan vid undertecknande, ratificering, god- tagande, godkännande eller anslutning, förklara att denna kon- vention skall utsträckas till alla dess områden eller endast till ett eller flera av dem och kan ändra sin förklaring genom att avge en ny förklaring vid vilken tidpunkt som helst.
2) Depositarien skall underrättas om dessa förklaringar som uttryckligen skall ange de områden till vilka konventionen utsträcks.
3) Om denna konvention genom förklaring enligt denna artikel utsträcks till ett eller flera men inte till samtliga områden som tillhör en fördragsslutande stat, och om en parts af- färsställe är beläget i den staten, skall vid tillämpning av denna konvention detta affärsställe inte anses vara beläget i en fördragsslutande stat, såvida det inte är beläget inom ett område till vilket konventionen utsträcks.
4) Om en fördragsslutande stat inte avger någon förklaring en- ligt stycke 1 i denna artikel, skall konventionen utsträckas till den statens samtliga områden.

94 artikel. 1) Två eller flera fördragsslutande stater med samma eller liknande rättsregler i frågor som regleras i denna konvention kan vid vilken tidpunkt som helst förklara att kon- ventionen inte skall tillämpas på köp eller ingåendet av sådana avtal, då parterna har sina affärsställen i dessa stater. Förklaringar kan avges gemensamt eller genom separata ömsesidiga förklaringar.
2) En fördragsslutande stat som har samma eller liknande rättsregler i frågor som regleras i denna konvention som en eller flera icke fördragsslutan de stater kan vid vilken tid- punkt som helst förklara att konventionen inte skall tillämpas på köp eller ingåendet av sådana avtal, då parterna har sina affärsställen i dessa stater.
3) Om en stat som är föremål för förklaring enlig föregående stycke senare blir en fördragsslutande stat, skall förklarin- gen från dagen då konventionen träder i kraft i förhållande till den nya fördragsslutande staten gälla som förklaring en- ligt stycke 1, under förutsättning att den nya fördragsslutan- de staten ansluter sig till en sådan förklaring eller avger en separat ömsesidig förklaring.

95 artikel. En stat kan vid deponering av sitt instrument rörande ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning förklara att den inte skall vara bunden av artikel 1 punkt 1 b i denna konvention.

96 artikel. En fördragsslutande stat vars lagstiftning förut- sätter att avtal om köp sluts eller bekräftas skriftligen kan när som helst avge en förklaring i enlighet med artikel 12 att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i denna konvention som tillåter att avtal om köp ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse eller tillåter anbud, antagande eller annat tillkännagivande av avsikt i annan form än skriftlig inte skall tillämpas, då någon part har sitt af- färsställe i denna stat.

97 artikel. 1) Förklaringar som vid undertecknandet har av- getts enligt denna konvention skall bekräftas vid ratificering, godtagande eller godkännande.
2) Förklaringar och bekräftelser av förklaringar skall ske i skriftlig form och depositarien skall erhålla formell under- rättelse om dem.
3) En förklaring träder i kraft samtidigt som denna konvention träder i kraft i förhållande till den berörda staten. En förklaring genom vilken depositarien erhåller en formell un- derrättelse efter ikraftträdandet träder dock i kraft första dagen i den månad som följer efter utgången av sex månader ef- ter dagen då depositarien mottog underrättelse därom. Separata ömsesidiga förklaringar enligt artikel 94 träder i kraft första dagen i den månad som följer efter utgången av sex månader efter det att depositarien tog emot den senaste förklaringen.
4) En stat som avger en förklaring enligt denna konvention kan vid vilken tidpunkt som helst återta den genom en formell skriftlig underrättelse till depositarien. Återtagandet skall träda i kraft första dagen i den månad som följer efter utgån- gen av sex månader efter den dag då depositarien tog emot un- derrättelsen.
5) Återtagande av en förklaring enligt artikel 94 upphäver från den dag då återtagandet träder i kraft varje av annan stat avgiven ömsesidig förklaring enligt denna artikel.

98 artikel. Inga reservationer får göras utöver de som uttryckligen tillåts i denna konvention.

99 artikel. 1) Denna konvention träder i kraft, om inte annat följer av bestämmelserna i stycke 6 i denna artikel, första dagen i den månad som följer efter utgången av tolv månader efter dagen för deponering av det tionde instrumentet rörande ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning, däri inbegripet instrument med förklaring enligt artikel 92.
2) Då en stat ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention efter deponering av det tionde instrumentet rörande ratifikation, godtagande, godkännande el- ler anslutning, träder denna konvention med undantag av en utesluten del i kraft i förhållande till den staten, om inte annat följer av bestämmelserna i stycke 6 i denna artikel, första dagen i den månad som följer efter utgången av tolv månader efter dagen för deponering av dess instrument rörande ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning.
3) En stat som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention och som är part i antingen endera eller i både konventionen beträffande enhetlig lag om ingående av avtal om internationella köp av lösa saker, undertecknad i Haag den 1 juli 1964 (1964 års Haag-konvention om ingående av avtal) och i konventionen beträffande enhetlig lag om inter- nationella köp av lösa saker, undertecknad i Haag den 1 juli 1964 (1964 års Haag-konvention om köp) skall samtidigt, allt efter omständigheterna, säga upp den ena eller vardera 1964 års Haag-konvention om köp och 1964 års Haag-konvention om in- gående av avtal genom underrättelse härom till Nederländernas regering.
4) En stat som är part i 1964 års Haag-konvention om köp och som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention och förklarar eller har förklarat enligt ar- tikel 92 att den inte skall vara bunden av del II i denna kon- vention skall vid ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning säga upp 1964 års Haag-konvention om köp genom un- derrättelse om detta till Nederländernas regering.
5) En stat som är part i 1964 års Haag-konvention om ingående av avtal och som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention och förklarar eller har förklarat enligt artikel 92 att den inte skall vara bunden av del III i denna konvention skall vid ratificering, godtagande, godkän- nande eller anslutning säga upp 1964 års Haag-konvention om ingående av avtal genom underrättelse om detta till Nederlän- dernas regering.
6) Vid tillämpning av denna artikel skall inte ratificering, godtagande, godkännande och anslutning med avseende på denna konvention av stater som är parter i 1964 års Haag-konvention om ingående av avtal eller i 1964 års Haag-konvention om köp träda i kraft förrän de uppsägningar som kan krävas från dessa staters sida beträffande de båda sist nämnda konventionerna har trätt i kraft. Depositarien för denna konvention skall samråda med Nederländernas regering i dess egenskap av depositarie för 1964 års konventioner för att säkerställa en nödvändig samordning i detta avseende.

100 artikel. 1) Denna konvention skall tillämpas på ingående av avtal endast då förslag om att sluta ett avtal görs på el- ler efter den dag då konventionen träder i kraft i förhållande till de fördragsslutande stater som avses i artikel 1 stycke 1 punkt a eller b.
2) Denna konvention skall endast tillämpas på avtal som sluts på eller efter den dag då konventionen träder i kraft i för- hållande till de avtalsslutande stater som avses i artikel 1 stycke 1 punkt a eller b.

101 artikel. 1) En fördragsslutande stat kan säga upp denna konvention eller del II eller III av konventionen genom en formell skriftlig underrättelse till depositarien.
2) Uppsägningen träder i kraft första dagen i den månad som följer efter utgången av tolv månader efter det att depositarien tog emot underrättelsen. Då en längre tid för ik- raftträdandet av uppsägningen anges i underrättelsen, träder uppsägningen i kraft vid utgången av en sådan längre period efter det att depositarien tog emot underrättelsen.

Undertecknad i Wien den 11 april 1980 i ett originalexemplar vars arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter äger lika vitsord.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade om- bud, som vederbörligen befullmäktigats därtill av sina respek- tive regeringar, undertecknat denna konvention.


Pace Law School Institute of International Commercial Law - Last updated December 16, 2008
Go to CISG Table of Contents || Go to Database Directory