type_Document_Title_here Go to CISG Table of Contents || Go to Database Directory

Text as published by the Justisdeparttementet of Norway; entered on the Internet by Lovdata, Norway's law database

Presented below is the entire text of the Norwegian Sales of Goods Act 1998 which includes within its wider frame the CISG as implemented in Norway. Norway's implementation of the CISG is through it's transformation, the CISG being reworked into the frame of the Norwegian Sale of Goods Act -- a text that is to apply to Norwegian domestic sales and to international sales where Norwegian law applies.

Note that like other Nordic countries, Norway filed an Article 92 declaration, electing not to have Part II of the CISG (on Formation of Contracts) apply to it. Also like other Nordic countries, Norway filed an Article 94 declaration, electing not to have the CISG apply to sales between persons from Nordic countries, which have similar domestic sale of goods laws.


INNHOLD:

Lov om kjøp.

Kapittel I. Virkeområde.
§ 1. Alminnelig virkeområde.
§ 2. Tilvirkingskjøp. Tjenesteavtale.
§ 3. Avtale og handelsbruk.
§ 4. Forbrukerkjøp.
§ 5. Internasjonalt kjøp.

Kapittel II. Leveringen.
§ 6. Hentekjøp.
§ 7. Plasskjøp og sendekjøp.
§ 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp.
§ 9. Leveringstid.
§ 10. Selgerens tilbakeholdsrett.
§ 11. Kostnader.

Kapittel III. Risikoen for tingen.
§ 12. Hva risikoen innebærer.
§ 13. Risikoens overgang.
§ 14. Identifikasjon av tingen.
§ 15. Transitt.
§ 16. Tilbakelevering ved kjøp med returrett.

Kapittel IV. Varens egenskaper; mangler m m.
§ 17. Varens egenskaper.
§ 18. Opplysning om egenskaper eller bruk.
§ 19. Ting solgt "som den er". Auksjonssalg.
§ 20. Kjøperens onde tro, forundersøkelse m m.
§ 21. Tidspunkt for mangel.

Kapittel V. Kjøperens krav ved kontraktbrudd fra selgerens side.

Forsinkelse
§ 22. Innledende bestemmelse.
§ 23. Rett til oppfyllelse.
§ 24. Forespørsel.
§ 25. Heving.
§ 26. Heving av tilvirkingskjøp.
§ 27. Erstatning.
§ 28. Opplysningsplikt om hindring.
§ 29. Frist for å heve.

Mangler
§ 30. Innledende bestemmelse.
§ 31. Kjøperens undersøkelse etter leveringen.
§ 32. Reklamasjon.
§ 33. Unntak fra reklamasjonsreglene.
§ 34. Krav på retting og omlevering (avhjelp).
§ 35. Melding om krav på retting eller omlevering (avhjelp).
§ 36. Selgerens rett til retting eller omlevering (avhjelp).
§ 37. Prisavslag eller heving etter manglende avhjelp.
§ 38. Prisavslag.
§ 39. Heving.
§ 40. Erstatning.

Rettsmangler m m
§ 41. Rettsmangler. Andre tredjemannskrav.

Øvrige bestemmelser
§ 42. Kjøperens tilbakeholdsrett.
§ 43. Kontraktbrudd ved del av tingen.
§ 44. Levering etter hvert.

Kapittel VI. Kjøperens plikter.

Kjøpesummens størrelse
§ 45.
§ 46.
§ 47.

Kjøpesummens betaling
§ 48.
§ 49.

Kjøperens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet
§ 50.

Kapittel VII. Selgerens krav ved kontraktbrudd fra kjøperens side.
§ 51. Innledende bestemmelse.
§ 52. Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling.
§ 53. Rett til oppfyllelse ved å kreve medvirkning til kjøpet.
§ 54. Heving når kjøperen ikke betaler.
§ 55. Heving når kjøperen ikke medvirker.
§ 56. Levering etter hvert.
§ 57. Erstatning.
§ 58. Opplysningsplikt om hindring.
§ 59. Selgerens frist for å heve.
§ 60. Spesifikasjon.

Kapittel VIII. Fellesregler om forventet kontraktbrudd, insolvens m m.
§ 61. Forventet kontraktbrudd.
§ 62. Heving ved forventet kontraktbrudd.
§ 63. Insolvensbehandling - boets rett til å tre inn i avtalen, m m.

Kapittel IX. Fellesregler om heving eller omlevering.
§ 64. Virkninger.
§ 65. Avkasting og rente ved tilbakeføring.
§ 66. Tap av krav på heving og omlevering.

Kapittel X. Erstatningens omfang. Rente.

Omfanget av erstatning
§ 67. Alminnelig regel.
§ 68. Prisforskjell ved dekningstransaksjon.
§ 69. Prisforskjell når det ikke foreligger dekningstransaksjon.
§ 70. Plikt til å begrense tap. Lemping av ansvaret. Internasjonalt kjøp.

Rente
§ 71.

Kapittel XI. Omsorg for tingen.
§ 72. Selgerens plikt til omsorg.
§ 73. Kjøperens plikt til omsorg.
§ 74. Forvaring hos tredjemann.
§ 75. Erstatning og sikkerhet for kostnader.
§ 76. Salg.
§ 77. Annen disposisjon enn salg.
§ 78. Regnskap og godskriving av utbytte.

Kapittel XII. Utbytte og annen avkasting.
§ 79. Avkasting av tingen.
§ 80. Aksjer.
§ 81. Rentebærende fordring.

Kapittel XIII. Visse alminnelige bestemmelser.
§ 82. Risikoen for sending av meldinger.
§ 83. Forretningssted.

Kapittel XIV. Krav mot tidligere salgsledd.
§ 84. Vilkår for krav mot tidligere salgsledd.
§ 85. Reklamasjon.
§ 86. Ansvar for opplysning etter § 18.

Kapittel XV. Særregler for internasjonalt kjøp.
§ 87. Internasjonalt kjøp.
§ 88. Tolking av loven. Uløste spørsmål. Direkte oppfyllelse.
§ 89. Tolking av partsutsagn.
§ 90. Handelsbruk.
§ 91. Muntlig eller skriftlig avtale.
§ 92. Fremmed lovgivning som krever skriftlig avtale.
§ 93. Telegram og teleks.
§ 94. Vesentlig kontraktbrudd.
§ 95. Overlevering og retting av dokument.
§ 96. Tredjemanns opphavsrett, industrielle rettsvern m m.
§ 97. Unntak fra reklamasjonsreglene.
§ 98. Levering for tidlig eller i for stor mengde.

Kapittel XVI. Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere lov.
§ 99.


Pace Law School Institute of International Commercial Law - Last updated September 7, 1998
Go to CISG Table of Contents || Go to Database Directory