Go to Database Directory || Go to Bibliography


CISG, Specific Performance and Finnish Law

Jussi Koskinen
Turku 1999

TIIVISTELMÄSIVU

Helmikuu 1999

Englanninkielisen tutkielman aiheena on kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen, eli ns. YK:n kauppalain tai CISGin (jäljempänä "CISG") mukainen luontaissuoritusvel-vollisuus. Koska CISG toteuttaa luontaissuoritusvelvollisuuden kansallisten lakien kautta, on tutkielmassa perehdytty myös Suomen oikeusjärjestyksen mukaiseen luontaissuoritusvelvollisuuteen, erityisesti kauppa-lain (1987/355) näkökulmasta. Lisäksi tutkielmassa tehdään vertailun vuoksi yleiskatsaus Saksan, Ranskan ja Yhdysvaltojen oikeusjärjestyksiin ja niiden säännöksiin luontaissuoritusvelvollisuudesta. Yhdysvaltojen osalta yleiskatsaus kohdistuu erityisesti Uniform Commercial Code - kodifikaatioon. Tutkielman lopussa esitetään lyhyesti kahden kansainvälisen sopimusehtokokoelman säännökset luontaissuoritus-velvollisuudesta. Ko. kokoelmat ovat UNIDROIT Principles ja European Contract Law Principles.

Tutkielman lähestymistapa luontaissuoritusvelvollisuuteen on teoreettinen. CISGin säännöksien selvittämi-sessä on käytetty yleissopimukseen johtanutta esivalmistelukirjallisuutta sekä kansainvälisiä kommentaareja ja muuta CISGiä käsittelevää kirjallisuutta ja erityisesti useita eri artikkeleita. Suomen osalta tutkimusai-neistona on käytetty sopimus- ja kauppaoikeuden yleisteoksia, hallituksen esitystä kauppalaiksi sekä mah-dollisuuksien mukaan muita relevantteja artikkeleita. CISGin luontaissuoritusvelvollisuutta käsittelevän kansainvälisen oikeuskäytännön niukkuuden ja vaikean satavuuden vuoksi on eri maiden tuomioistuinten tai välimiesoikeuksien myöntämien luontoissuoritustuomioiden käsittely vähäistä. Suomen osalta on luontais-suoritusvelvollisuutta koskevan tuomioistuinkäytännön tarkastelu tarkoituksella jätetty tutkimuksen ulko-puolelle.

CISGin mukaan sopimusrikkomustilanteessa kärsineellä osapuolella on tietyin poikkeuksin oikeus vaatia rikkoneelta osapuolelta luontaissuoritusta. Tärkein poikkeus koskee tuomioistuimen oikeutta olla myöntä-mättä luontaissuoritustuomiota ellei se tekisi niin omien lakiensa mukaan. Tämä tuomioistuimen oikeus olla myöntämättä luontaissuoritusta johtaa yleisesti epävarmuuteen CISGin lähtökohtaisesta oikeudesta vaatia luontaissuoritusta. Tutkielman tarkoituksena on siten tarkastella yhtäältä sitä, millä perusteella suomalainen tuomioistuin myöntää luontaissuoritustuomion omien lakiensa mukaan, ja toisaalta sitä, miten muissa maissa suhtaudutaan luontaissuoritusvelvollisuuteen. Lopputuloksena esitetään, että osapuolella, joka vaatii luon-taissuoritusta CISGin perusteella, on oltava käsitys sen tuomioistuimen maan säännöksistä luontaissuoritus-velvollisuuteen liittyen, jossa asiaa käsitellään.

Go to English text of Koskinen commentary


Entered on the Internet courtesy of the CISG-Finland website, Prof. Tulla Ämmälä ed.


Comments/Contributions